02/07 Systémový přístup v prevenci užívání návykových látek

Cílem Zaostřeno na drogy č. 2/2007 bylo popsat systém realizace primární prevence užívání návykových látek v České republice.
V úvodní části zmiňuje nezbytné předpoklady pro rozvoj systému prevence na regionální úrovni.
Těžiště tohoto čísla Zaostřeno na drogy je druhá část, která podává přehled programů primární prevence. Dále se věnuje vzdělávání pedagogů, rodičů a ostatní odborné veřejnosti, informačnímu servisu, výzkumu a evaluaci, a poskytovatelům preventivních programů v ČR.
Autoři mimo jiné konstatují, že další rozvoj aktivit v oblasti primární prevence by měl být zaměřen především na zefektivnění současných služeb a jejich koordinaci, nikoli na podporu nových poskytovatelů a vznik nových typů služeb bez přihlédnutí k potřebám jednotlivých regionů. Pro rozvoj prevence je nezbytné sledovat efektivnost programů primární prevence. Z tohoto důvodu je nezbytnou součástí programů výzkum a pravidelná evaluace programů primární prevence. V rámci výzkumné činnosti jsou publikovány výsledky a zpřístupněny odkazy a přehledy výzkumných a evaluačních studií týkající se problematiky primární prevence.