04/09 Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků

Toto číslo Zaostřeno na drogy je věnováno problematice užívání alkoholu, tabáku a nelegálních psychoaktivních látek u studentů vysokých škol (VŠ). Dále se zabývá problematickou informačních technologií a patologického hráčství u studentů VŠ. Uvádí poznatky založené na zahraničních výzkumech i zkušenosti z ČR.
Jak konstatují autoři, výzkumy prevalence užívání psychoaktivních látek ukazují, že pro období studia vysoké školy (období přechodu mezi adolescencí a dospělostí) je charakteristická vyšší prevalence užívání psychoaktivních látek a rizikového chování.
Alkohol je v zahraničí i v České republice (ČR) psychoaktivní látkou, se kterou mají studenti největší zkušenosti. V ČR jejich drtivá většina (95 a více procent) přiznává zkušenost s alkoholem. Alkohol je v této populaci zároveň nejčastěji aktuálně konzumovanou psychoaktivní látkou. Abstinentů je výrazná menšina – podle fakulty a pohlaví od 0 % do maximálně 15 %, s průměrem kolem 5 %, což je o něco méně než v obecné populaci, kde je ve věkové kategorii 18–24 let mezi muži 10 % abstinentů a mezi ženami 7 %.
Nejčastěji užívanou nelegální psychoaktivní látkou v ČR mezi studenty VŠ je jednoznačně marihuana. Podle výzkumů realizovaných v posledních letech má s ní zkušenost přibližně polovina respondentů. Kromě marihuany a hašiše jsou dalšími oblíbenými nelegálními psychoaktivními látkami s celoživotní prevalencí zhruba kolem 10 % ještě halucinogeny (LSD a lysohlávky), taneční drogy (extáze) a užívání sedativních léků bez lékařského předpisu. Na nižších stupních pomyslného žebříčku stojí stimulacia (pervitin vyzkoušelo kolem 4 % studentů, speed cca 2 %), opiáty (2–3 %), kokain (kolem 2 %) a těkavé látky (kolem 2 %). Výskyt užívání heroinu, cracku a brownu je ve většině studií na hranici statistické chyby.
V závěru je odkaz na Adiktologickou ambulanci pro studenty a zaměstnance VŠ, která vznikla v r. 2008 v tehdejším Centru adiktologie Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (později Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN) - www.adiktologie.cz

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.