01/09 Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR

Evropský monitorovací systém se v oblasti klíčového indikátoru Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog (Treatment Demand Indicator -TDI) zaměřuje nejen na skladbu sledovaných dat o léčených uživatelích drog, ale věnuje pozornost i kvalitě dat získávaných v jednotlivých zemích.
Autorka MUDr. Běla Studničková v závěru tohoto Zaostřeno na drogy konstatuje, že v Regisrtu žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog jsou v ČR získávána úplná a kvalitní data, zejména co se týká klíčových proměnných nejvyšší priority ze skupiny A.
Všechny proměnné ze skupin A, B a C – kromě výše uvedených proměnných „injekční aplikace drogy kdykoliv v životě“, „kým byl klient k léčbě doporučen“ a „charakter bydlení“ – se v celém registru, tak i v podskupinách podle typu L/K centra pohybují v rozmezí 0–10 % a jejich kvalita je tedy hodnocena jako „dobrá“ podle systému navrženého EMCDDA.
Kvalitě dat bude i nadále věnována soustavná pozornost. Týká se to i použití zaváděné aplikace UniData, která by měla umožnit přesnější a úplnější konverzi dat Registru žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog, vedeného hygienickou službou ČR.