06/09 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008

Užívání drogv dospělé populaci vzrostlo; nejvyšší míru vykazuje užívání konopných drog především ve skupině mladých mužů.
ČR patří v Evropě mezi země s vysokou prevalencí užívání většiny drog ve školní populaci - u konopných drog vykazuje ČR zdaleka nejvyšší prevalence, a to i přesto, že se míra užívání konopných látek mezi 16letými stabilizovala.
Střední hodnota odhadovaného počtu problémových uživatelů opiátů a pervitinu se meziročně mírně zvýšila, je však stále v mezích intervalu spolehlivosti minulých let. Stále vysoký podíl problémových uživatelů drog užívá drogy injekčně.
Průměrný věk uživatelů drog v kontaktu a v léčbě se dlouhodobě zvyšuje.
Výskyt HIV a VHC mezi injekčními uživateli drog je stále relativně nízký, i když počet nových případů HIV mezi injekčními uživateli drog v posledních dvou letech vzrostl.
Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami, roste však počet úmrtí za přítomnosti drog (zejména pervitinu a konopných látek) z jiných příčin (zejména nehod, úrazů a sebevražd).
Přetrvává vysoký podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s nízkoprahovými programy.
V nízkoprahových programech se dlouhodobě zvyšuje počet distribuovaných jehel a stříkaček.
Počet testů na HIV a virové hepatitidy provedených uživatelům drog je stále relativně nízký.
Vzrostl počet odhalených výroben pervitinu, pěstíren konopí a zachycených rostlin konopí. Počet drogových trestných činů, ceny drog ani jejich čistota nedoznaly výraznějších změn.
Nový trestní zákoník, který nabývá účinnosti 1. ledna 2010, přináší v některých oblastech významné změny ve vztahu k primární drogové kriminalitě.

TOPlist