06/09 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy je souhrnem Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2008. Obsahuje řadu tabulek a grafů.

Hlavní trendy

 • Užívání drogv dospělé populaci vzrostlo; nejvyšší míru vykazuje užívání konopných drog především ve skupině mladých mužů.
 • ČR patří v Evropě mezi země s vysokou prevalencí užívání většiny drog ve školní populaci - u konopných drog vykazuje ČR zdaleka nejvyšší prevalence, a to i přesto, že se míra užívání konopných látek mezi 16letými stabilizovala.
 • Střední hodnota odhadovaného počtu problémových uživatelů opiátů a pervitinu se meziročně mírně zvýšila, je však stále v mezích intervalu spolehlivosti minulých let. Stále vysoký podíl problémových uživatelů drog užívá drogy injekčně.
 • Průměrný věk uživatelů drog v kontaktu a v léčbě se dlouhodobě zvyšuje.
 • Výskyt HIV a VHC mezi injekčními uživateli drog je stále relativně nízký, i když počet nových případů HIV mezi injekčními uživateli drog v posledních dvou letech vzrostl.
 • Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami, roste však počet úmrtí za přítomnosti drog (zejména pervitinu a konopných látek) z jiných příčin (zejména nehod, úrazů a sebevražd).
 • Přetrvává vysoký podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s nízkoprahovými programy.
 • V nízkoprahových programech se dlouhodobě zvyšuje počet distribuovaných jehel a stříkaček.
 • Počet testů na HIV a virové hepatitidy provedených uživatelům drog je stále relativně nízký.
 • Vzrostl počet odhalených výroben pervitinu, pěstíren konopí a zachycených rostlin konopí. Počet drogových trestných činů, ceny drog ani jejich čistota nedoznaly výraznějších změn.
 • Nový trestní zákoník, který nabývá účinnosti 1. ledna 2010, přináší v některých oblastech významné změny ve vztahu k primární drogové kriminalitě.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce2008.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage