02/06 Uživatelé drog v konfliktu se zákonem

Toto číslo Zaostřeno na drogy bylo napsáno na základě zkušeností z činnosti Právní poradny A.N.O. Zabývá se jak příležitostnými uživateli drog, tak problémovými uživateli drog v konfliktu se zákonem. Autorky se snaží upozornit na celou škálu právních a s nimi ruku v ruce jdoucích sociálních problémů, jimž je třeba věnovat pozornost při práci s uživateli drog.
Užívání návykových látek se projevuje nejen v rovině duševního a fyzického zdraví uživatelů, ale přináší také další komplikace v rovině sociální a právní, a to často nejen uživatelům drog, ale také jejich bezprostřednímu okolí, zejména rodině či dalším blízkým osobám. Zanedbání některého z uvedených aspektů a soustředění se pouze na samotnou léčbu užívání návykových látek z hlediska medicínského či terapeutického tak může vést k přerušení či předčasnému ukončení léčby zejména v důsledku nástupu uživatele do výkonu trestu odnětí svobody. Stejně tak mohou neřešené problémy uživatelů drog v rovině sociální či právní zvýšit riziko relapsu v důsledku tlaku na bývalého uživatele drog, s nímž není schopen se bez pomoci specializovaných institucí sám vyrovnat. 
Právní problémy, s nimiž se uživatelé drog potýkají, spadají u velké části z nich zejména do roviny trestního práva, a to v souvislosti s pácháním trestné činnosti. Trestná činnost uživatelů nesouvisí jen se samotným nedovoleným zacházením s drogami ve smyslu přechovávání, výroby či distribuce, ale taktéž s jejich trestnou činností při obstarávání si prostředků na drogy. Právní problémy uživatelů či bývalých uživatelů drog se však neomezují jen na oblast trestněprávní, ale promítají se také do jejich občanského a rodinného života. Četné jsou problémy spojené s nařízením ústavní péče nad nezletilými dětmi, rozvodem manželství a vypořádáním majetku, resp. dluhů po rozvodu manželství. V rovině civilního práva se uživatelé často setkávají s problémy, které se promítají do jejich sociální situace. Zejména se jedná o otázky zaměstnání, bydlení a nezaplacených dluhů, které si přivodili v důsledku drogové kariéry. Tyto problémy pak zatěžují nejen uživatele samotné, ale taktéž jejich rodinu, a to z důvodu nutnosti podpory (bývalého) uživatele drog, a v souvislosti s možným exekučním řízením, které může postihnout nejen majetek uživatele, ale též majetek jeho rodiny. 

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.