05/06 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005. Přináší i řadu tabulek a grafů.

Hlavní trendy

  • Situace v oblasti užívání drog v obecné populaci zůstává stabilní.
  • Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů mírně vzrostl. V případě pervitinu je nárůst pravděpodobně spojen s dalším rozšířením pervitinu do prostředí noční zábavy a tanečních akcí, včetně menších měst. Na nárůstu uživatelů opiátů se podílejí uživatelé Subutexu jako primární drogy užívané převážně injekčně.
  • Snížil se počet žadatelů o léčbu v souvislosti s užíváním drog, a to i počet injekčních uživatelů.
  • Podíl injekčních uživatelů na všech uživatelích pervitinu a heroinu v léčbě je stále vysoký (cca 80, resp. 90 %).
  • Dále se zvyšuje průměrný věk problémových uživatelů v kontaktu s pomáhajícími zařízeními, podíl problémových uživatelů mladších 19 let má klesající tendenci.
  • Výskyt infekcí (HIV, virové hepatitidy typu B a C) mezi uživateli drog je stabilní. Snížila se dostupnost testování infekcí mezi uživateli drog, což je z velké části způsobeno nedostatkem rychlých screeningových testů používaných v předchozích letech.
  • Roste počet specializovaných substitučních center, došlo k otevření nových metadonových programů v Jihočeském a v r. 2006 v Karlovarském kraji. V r. 2006 byl také zahájen pilotní projekt substituční léčby metadonem ve dvou věznicích.
  • Trend drogových úmrtí je relativně stabilní. Kromě drog, které se na úmrtích podílejí nejčastěji (opiátů, pervitinu a těkavých látek), jsou v posledních 2–3 letech hlášena ojedinělá předávkování na extázi a kokain.
  • Poprvé od počátku 90. let klesl počet odsouzených za drogové trestné činy.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.