05/06 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005

Hlavní trendy:
  • Situace v oblasti užívání drog v obecné populaci zůstává stabilní.
  • Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů mírně vzrostl. V případě pervitinu je nárůst pravděpodobně spojen s dalším rozšířením pervitinu do prostředí noční zábavy a tanečních akcí, včetně menších měst. Na nárůstu uživatelů opiátů se podílejí uživatelé Subutexu jako primární drogy užívané převážně injekčně.
  • Snížil se počet žadatelů o léčbu v souvislosti s užíváním drog, a to i počet injekčních uživatelů.
  • Podíl injekčních uživatelů na všech uživatelích pervitinu a heroinu v léčbě je stále vysoký (cca 80, resp. 90 %).
  • Dále se zvyšuje průměrný věk problémových uživatelů v kontaktu s pomáhajícími zařízeními, podíl problémových uživatelů mladších 19 let má klesající tendenci.
  • Výskyt infekcí (HIV, virové hepatitidy typu B a C) mezi uživateli drog je stabilní. Snížila se dostupnost testování infekcí mezi uživateli drog, což je z velké části způsobeno nedostatkem rychlých screeningových testů používaných v předchozích letech.
  • Roste počet specializovaných substitučních center, došlo k otevření nových metadonových programů v Jihočeském a v r. 2006 v Karlovarském kraji. V r. 2006 byl také zahájen pilotní projekt substituční léčby metadonem ve dvou věznicích.
  • Trend drogových úmrtí je relativně stabilní. Kromě drog, které se na úmrtích podílejí nejčastěji (opiátů, pervitinu a těkavých látek), jsou v posledních 2–3 letech hlášena ojedinělá předávkování na extázi a kokain.
  • Poprvé od počátku 90. let klesl počet odsouzených za drogové trestné činy.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist