06/03 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2002. Přináší i řadu grafů a tabulek.

Autor: Viktor Mravčík

Hlavní trendy

  • Dochází k rozdílnému vývoji v oblasti experimentálního a rekreačního užívání na jedné straně a problémového užívání drog na straně druhé. Zatímco experimentální a rekreační užívání (především konopných drog a extáze) má rostoucí trend, problémové užívání (čili užívání především heroinu a pervitinu) je stabilizováno a některá data dokonce nasvědčují jeho snižování.
  • Výskyt zdravotních následků užívání drog, zejména úmrtí a infekčních onemocnění, má příznivý trend. V oblasti úmrtí dochází k poklesu, výskyt infekcí mezi uživateli drog je stabilizován. Problémoví uživatelé drog stárnou, což představuje příznivý trend svědčící o snižujícím se přílivu nových problémových uživatelů.
  • Příčinu příznivého vývoje ukazatelů problémového užívání drog a jeho následků lze hledat zejména v rozšiřování substituční léčby, především v rozšiřování substituce buprenorfinem – Subutexem (i když dostupnost substituční léčby je stále ve srovnání s EU nedostatečná) a v dostupnosti programů snižování škod (harm reduction). Roste také podíl klientů v kontaktu s pomáhajícími a léčebnými zařízeními.
  • Plynule roste počet stíhaných, obžalovaných i odsouzených pachatelů drogových trestných činů. Klesá však počet odsouzených k trestu odnětí svobody a počet osob ve výkonu trestu za drogové trestné činy analogicky provázený příznivým nárůstem trestů alternativních.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje připojené Zaostřeno na drogy a Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002.

Další informace o drogové situaci najdete rovněž na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA.

 

 


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou