06/03 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002

Základní trendy:
  • Dochází k rozdílnému vývoji v oblasti experimentálního a rekreačního užívání na jedné straně a problémového užívání drog na straně druhé. Zatímco experimentální a rekreační užívání (především konopných drog a extáze) má rostoucí trend, problémové užívání (čili užívání především heroinu a pervitinu) je stabilizováno a některá data dokonce nasvědčují jeho snižování.
  • Výskyt zdravotních následků užívání drog, zejména úmrtí a infekčních onemocnění, má příznivý trend. V oblasti úmrtí dochází k poklesu, výskyt infekcí mezi uživateli drog je stabilizován. Problémoví uživatelé drog stárnou, což představuje příznivý trend svědčící o snižujícím se přílivu nových problémových uživatelů.
  • Příčinu příznivého vývoje ukazatelů problémového užívání drog a jeho následků lze hledat zejména v rozšiřování substituční léčby, především v rozšiřování substituce buprenorfinem – Subutexem (i když dostupnost substituční léčby je stále ve srovnání s EU nedostatečná) a v dostupnosti programů snižování škod (harm reduction). Roste také podíl klientů v kontaktu s pomáhajícími a léčebnými zařízeními.
  • Plynule roste počet stíhaných, obžalovaných i odsouzených pachatelů drogových trestných činů. Klesá však počet odsouzených k trestu odnětí svobody a počet osob ve výkonu trestu za drogové trestné činy analogicky provázený příznivým nárůstem trestů alternativních.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist