05/08 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy obsahuje sourhn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007. Přináší hlavní informace z výroční zprávy, včetně množství grafů a tabulek.

Hlavní trendy

 • Užívání drog v obecné populaci se stabilizovalo; dochází k zastavení rostoucího trendu u konopných látek, míra užívání extáze klesá.
 • V prostředí noční zábavy se zvýšil podíl osob užívajících pervitin a zejména kokain; užívání extáze mírně pokleslo.
 • Počet problémových uživatelů opiátů a pervitinu je dlouhodobě stabilizován na cca 30–31 tisících.
 • Zvýšila se incidence HIV mezi uživateli drog, prevalence HIV a VHC jsou stále na relativně nízké úrovni.
 • Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami.
 • Podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s nízkoprahovými programy, vzrostl na cca 70 %.
 • V nízkoprahových programech se meziročně zvýšil počet kontaktů, stále roste i počet jehel a stříkaček distribuovaných ve výměnných programech.
 • Průměrný věk uživatelů drog v kontaktu a v léčbě se dlouhodobě zvyšuje.
 • Zvýšil se počet substitučních programů i počet klientů, kteří se substituce účastní.
 • Nadále klesá počet testů na HIV a virové hepatitidy provedených uživatelům drog.
 • Drogová kriminalita, ceny drog ani jejich čistota nedoznaly výraznějších změn.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage