05/08 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007

Hlavní trendy v roce 2007:
 • Užívání drog v obecné populaci se stabilizovalo; dochází k zastavení rostoucího trendu u konopných látek, míra užívání extáze klesá.
 • V prostředí noční zábavy se zvýšil podíl osob užívajících pervitin a zejména kokain; užívání extáze mírně pokleslo.
 • Počet problémových uživatelů opiátů a pervitinu je dlouhodobě stabilizován na cca 30–31 tisících.
 • Zvýšila se incidence HIV mezi uživateli drog, prevalence HIV a VHC jsou stále na relativně nízké úrovni.
 • Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami.
 • Podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s nízkoprahovými programy, vzrostl na cca 70 %.
 • V nízkoprahových programech se meziročně zvýšil počet kontaktů, stále roste i počet jehel a stříkaček distribuovaných ve výměnných programech.
 • Průměrný věk uživatelů drog v kontaktu a v léčbě se dlouhodobě zvyšuje.
 • Zvýšil se počet substitučních programů i počet klientů, kteří se substituce účastní.
 • Nadále klesá počet testů na HIV a virové hepatitidy provedených uživatelům drog.
 • Drogová kriminalita, ceny drog ani jejich čistota nedoznaly výraznějších změn.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist