04/14 Somatická komorbidita uživatelů drog

Čtvrté číslo Zaostřeno na drogy v r, 2014 shrnuje výsledky průzkumu mezi klienty pražských nízkoprahových programů pro uživatele návykových látek. Cílem byla analýza somatických potíží, souvisejících léčebných potřeb a bariér léčby u aktivních problémových uživatelů drog (PUD). Sestávala ze tří částí:
  1. Dotazníkové šetření na vzorku celkem 240 PUD zaměřené na zdravotní komplikace a bariéry při využívání zdravotnickcýh služeb
  2. Lékařské vyšetření celkem 40 PUD. 
  3. Dvě ohniskové skupiny s celkem 14 PUD (8 mužů a 6 žen).
Studie byla realizována ve spolupráci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti s agenturou FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o., a neziskovými organizacemi Drop In, Progressive a SANANIM.
Respondenti by mj. uvítali specializované zdravotnické zařízení pro léčbu somatických komplikací u uživatelů drog, i když byli k jeho zřízení a fungování skeptičtí. Uvítali by rovněž ze strany zdravotních služeb standardní přístup jako k "běžným" pacientům, lepší komunikaci a řádné poskytování kompletních informací o zdravotním stavu a o průběhu léčby, nabídku substituce uživatelům opiátů, a spolupráci lékařů se sociálními službami.