02/12 Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog

Toto číslo Zaostřeno na drogy je překladem materiálu, který byl poprvé publikován v angličtině jako „ECDC AND EMCDDA GUIDANCE Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs – Guidance in brief“ Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, Stockholm, 2011.
Tento metodický pokyn založený na výzkumem ověřených poznatcích má být podkladem pro tvorbu, monitoring a evaluaci národních strategií a programů v evropských zemích, jejichž cílem má být omezování a prevence infekcí u injekčních uživatelů drog.
Materiál prezentuje sedm hlavních intervencí, jejichž pozitivní synergický efekt na prevenci a kontrolu infekčních onemocnění postihujících injekční uživatele drog je podložen průkaznými vědeckými poznatky a zkušenostmi z praxe.
Metodický pokyn je v souladu se stávajícími celounijními politikami v oblasti drog a infekčních nemocí. Nepojednává o politikách zaměřených na kontrolu drog, ale věnuje se výhradně bezprostřední újmě, kterou infekce mezi injekčními uživateli drog působí na individuální i celospolečenské úrovni. Jeho cílem je poskytnout kompletní přehled nejužitečnějších aktuálních poznatků z této oblasti a rozšířit dosavadní činnosti o kombinace klíčových intervencí. Mezi injekční uživatele drog, jichž se tento metodický pokyn týká, patří zejména dospělé osoby, které si injekčně aplikují opioidy a stimulancia.
Dokument se zabývá hlavně problematikou poskytování komunitních služeb, avšak informace v něm obsažené je možné uplatnit také ve výkonu trestu odnětí svobody, vazby, v detenčních zařízeních a jiných pracovištích s uzavřeným režimem. Vychází ze „základních hodnot“ určujících soubor „zásad prevence a poskytování služeb“.
Tento stručný souhrn byl vydán společně s plnou verzí metodického pokynu - v češtině vydán jako knižní publikace s titulem Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog v řadě Metodika pod č. 10 - v níž je podrobně pojednáno o jednotlivých klíčových intervencích, a dvěma expertními zprávami poskytujícími přehled výzkumem ověřených skutečností, o něž se tento materiál opírá.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist