Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog

Společný metodický pokyn Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog zpracovaly Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve spolupráci s odbornou poradní skupinou tvořenou činiteli zodpovědnými za tvorbu příslušných politik, poskytovateli služeb, představiteli občanské společnosti a odborníky na oblast preventivního lékařství ze zemí Evropské unie, respektive Evropského hospodářského prostoru.
Publikace je určena především osobám zodpovědným za plánování programů týkajících se veřejného zdraví a nositelům rozhodovacích pravomocí působících v oblasti infekčních onemocnění, veřejného zdraví obecně, adiktologie a péče o duševní zdraví, sociálních služeb a kontroly drog na celostátní i regionální úrovni.
Mezi 7 hlavních intervencí, uvedených v této metodické publikaci, patří:
  • Injekční náčiní: Poskytování čistého náčiní k injekční aplikaci drog, včetně bezplatné distribuce dostatečného množství sterilních jehel a stříkaček, a legální přístup k těmto parafernáliím v rámci kombinovaného komplexního přístupu realizovaného prostřednictvím programů orientujících se na služby harm reduction, poradenství a léčbu.
  • Očkování: Očkování proti hepatitidám typu A a B, tetanu, chřipce a zejména u HIV pozitivních jedinců pak očkování proti pneumokoku.
  • Léčba drogové závislosti: Opioidová substituční léčba a jiné účinné formy léčby závislosti na drogách.
  • Testování: Dobrovolné a anonymní testování na HIV, VHC (VHB pro neočkované) a další infekce, včetně TBC, prováděné na základě informovaného souhlasu by mělo být nabízeno jako standardní služba s jasnou návazností na další možnosti léčby.
  • Léčba infekčních onemocnění: Klinicky indikovaná antivirová léčba osob nakažených HIV, VHB nebo VHC. Antituberkulózní léčba případů aktivní TBC. U případů latentní TBC je zapotřebí zvážit možnost profylaktické terapie. Léčba ostatních infekčních onemocnění by měla být nabízena podle klinické indikace.
  • Podpora zdraví: Podpora zdraví zaměřená na bezpečnější injekční užívání, pohlavní zdraví, včetně používání kondomů, a prevenci a léčbu nemocí, včetně testování na jejich výskyt.
  • Adresné poskytování služeb: Jednotlivé služby by měly být kombinovány, organizovány a poskytovány v souladu s potřebami uživatelů a místními podmínkami. Patří sem zajišťování služeb prostřednictvím terénních programů i stacionárních zařízení nabízejících léčbu drogové závislosti, programy snižování rizik, poradenství, testování a zprostředkovávání všeobecné primární zdravotní péče i služeb lékařů-specialistů.

Souhrn publikace Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog byl samostatně vydán jako Zaostřeno na drogy č. 2/2012.