Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu

Tato publikace vyšla v roce 2017 ve Spolkové republice Německo a obsahuje doporučené postupy pro léčbu uživatelů metamfetaminu (pervitinu). Metodiku zpracovalo německé Lékařské centrum pro kvalitu v medicíně (ÄZQ) na popud pověřenkyně vlády SRN pro oblast drog v reakci na rostoucí problém s užíváním metamfetaminu v Německu.

Doporučené postupy vychází z přehledu literatury a byly přijaty na základě konsenzu zástupců odborné veřejnosti v Německu. Jsou určeny především lékařům všech specializací činných v oblasti adiktologické léčby, psychoterapeutům z řad lékařů i psychologů, všem profesním skupinám v oblasti ambulantní i lůžkové léčby závislostí (např. psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřujícímu personálu), pracovníkům v oblasti následné péče a rehabilitace a svépomocným organizacím.

Český překlad připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je pracovištěm Úřadu vlády České republiky.