03/10 Syndrom rizikového chování dospívajících

Toto číslo Zaostřeno na drogy informuje o metodách krátké intervence a psychologické teorii změny a o krátké intervenci v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Obsahuje i stručný popis Manuálu drogové prevence v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, který byl v ČR vyvinut a publikován v r. 2006.
Prevence zneužívání návykových látek je v ČR až dosud realizována hlavně ve školách, kde má převážně skupinovou formu. Metody individuální prevence, určené pro lékaře primární péče, přitom již byly vyvinuty a evaluovány. Skupina lékařů a psychologů se v ČR již od konce 90. let minulého století snaží promýšlet, testovat a implementovat metody screeningu a krátké intervence v oblasti návykových látek pro individuální pohovory praktického lékař pro děti a dorost s adolescentem.
Autoři považují za významné začlenění pohovorů o všech třech složkách rizikového chování (návykové látky, poruchy společenské adaptace, poruchy reprodukčního zdraví - rizikové sexuální chování) do Metodického pokynu pro provádění preventivních prohlídek v pediatrii, do Manuálu drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, a do řady výzkumných aktivit, které vyvrcholily ukončením česko-americké intervenční studie, o které je podána informace v Zaostřeno na drogy č. 3/2010.