Celopopulační studie užívání návykových látek 2008

Cílem studie bylo zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog v ČR. V rámci studie byly sledovány nejen ukazatele týkající se aktuální prevalence kouření tabáku, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků, zkušenosti s užitím nelegálních drog, ale také problematika vnímání rizikovosti užívání návykových látek a vnímání jejich dostupnosti. Dotazník výběrového šetření vycházel z tzv. Evropského modelového dotazníku EMCDA. 

Studie zahrnula reprezentativní vzorek 4500 respondentů. Ukázala mj., že někdy v životě kouřilo (tabákové) cigarety 82 % obyvatel ČR ve věku 15-64 let. Pouze necelá desetina respondentů ve věku 15-64 let v posledním roce abstinovala od alkoholu, 5 % si dalo v posledním roce alkohol pouze jednou. Někdy v životě zkusilo nějakou nelegální drogu téměř 37 % obyvatel ČR ve věku 15-64 let. V posledním roce ji vyzkoušelo 17 % obyvatel a v posledním měsíci necelá desetina dotázaných. Většina z nich užila konopnou drogu. Výsledky byly publikovány knižně.

Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008. Běláčková, V., Nechanská, B., Chomynová, P., Horáková, M. ISBN 978-80-7440-052-0.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist