Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023

Tato zpráva je druhou souhrnnou zprávou o problematickém užívání psychoaktivních léků a o jeho zdravotních a sociálních dopadech v České republice, zpracovanou Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Zpráva je součástí informačního balíčku zpráv o závislostech 2023.

Zpráva shrnuje dostupné informace o trhu s psychoaktivními léky, aktuální situaci a vývoj v oblasti legislativy a politiky v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby i data ze sítě adiktologických služeb pracujících se skupinou osob nadužívajících psychoaktivní léky.

Obsah této zprávy se v několika tématech překrývá a doplňuje se Zprávou o nelegálních drogách v České republice

 

Pro bibliografické citace/ 

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, Z., ORLÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., GALANDÁK, D., FRANKOVÁ, E. 2023. Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023 [Report on Problematic Psychoactive Medicines Use in the Czech Republic 2023] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-324-8 (online, PDF)