Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021

Tato zpráva je v pořadí devatenáctou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice. Zároveň je zpráva poprvé součástí šíršího informačního balíčku zpráv o závislostech v ČR. 

Zpráva shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti legislativy a politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích. Prezentovaná data odpovídají situaci ke konci září 2021, popisovány jsou tedy poslední dostupné výsledky (z běžných statistik jde obvykle o údaje za r. 2020, z výběrových šetření jsou i výsledky z r. 2021) a tam, kde jsou dostupné časové řady studií, jsou prezentovány i trendy ve vývoji situace.

Od r. 2002 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), které je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, každoročně zpracovává výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR; od r. 2015 navíc NMS každoročně zpracovává výroční zprávu o hazardním hraní v ČR. V oblasti alkoholu, tabáku, psychoaktivních léků a digitálních závislostí souhrnné zprávy do r. 2020 chyběly, přestože již od r. 2014 politika a národní strategie ČR v oblasti závislostí integruje témata nelegálních drog, alkoholu, tabáku, hazardního hraní a dalších nelátkových závislostí.

Balíček zpráv o závislostech obsahuje:

  • Dílčí zprávy, které jsou podrobně a specificky zaměřeny na jednotlivé oblasti: tabák, alkohol, hazardní hraní, nelegální drogy, psychoaktivní léky, digitální závislosti (poslední jmenovaná poprvé v r. 2022). Dílčí zprávy jsou předkládány Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
  • Souhrnnou zprávu o závislostech v ČR, která shrnje jednotlivé dílčí zprávy; je předkládána vládě ČR.

S novým konceptem se změnilo také číslování v titulu zpráv – nově je v titulu uveden rok vydání, zatímco v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací. Na Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 tak navazuje tato Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021.

Přípravu souhrnné i dílčích zpráv koordinuje NMS za aktivního přispění a vstupů od resortů a dalších institucí podle jednotlivých témat. NMS děkuje za pomoc a spolupráci všem organizacím, institucím, orgánům, svým spolupracovníkům a členům pracovních skupin, kteří poskytli data a informace, které shromáždili při své činnosti nebo ve svých výzkumných projektech, a kteří přispěli k sestavení této zprávy. 

Pro bibliografické citace/

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2021. Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 [Report on Illicit Drugs in the Czech Republic 2021] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-274-6 (online, PDF)
ISBN 978-80-7440-279-1 (brožovaná vazba)