Zneužívání psychoaktivních léků v ČR

Monografie vydaná v r. 2012 představuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zmapování situace v oblasti užívání/zneužívání léků obsahujících omamné a psychotropní látky (OPL) v České republice. Studie byla zpracována v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010-2018.
Publikace podává přehled o problematice zneužívání psychoaktivních léků s důrazem na vybrané skupiny návykových látek, např. benzodiazepiny či opiáty/opioidy, a některé populační skupiny, jako jsou děti a mladiství, senioři, ženy nebo uživatelé nelegálních drog. Přinesla také přehled dostupných informačních a datových zdrojů v oblasti užívání a zneužívání psychoaktivních léků v ČR.

Dílčí cíle studie:

  1. popis nejčastěji zneužívaných léků obsahujících OPL,
  2. monitoring datových a informačních zdrojů o zneužívání léků s obsahem OPL,
  3. analýza datových a informačních zdrojů o zneužívání léků s obsahem OPL,
  4. monitorování a analýza datových zdrojů o dodávkách a nákladech na léky s obsahem OPL,
  5. popis systému farmakovigilance v ČR.

Další informace

Souhrn monografie byl vydán jako Zaostřeno na drogy č. 1/2013.