Mezinárodní standardy prevence užívání drog

Český překlad prvního vydání publikace UNODC, která vyšla v roce 2013 pod názvem International Standards on Drug Use Prevention.
Mezinárodní standardy prevence užívání drog jsou rozsáhlou studií porovnávající dostupné podklady, studie, poznatky v oblasti prevence drogových závislostí. Studie zpřehledňuje a kategorizuje spektrum nasbíraných poznatků a zaměřuje se zejména na ty, které lze považovat za příklady dobré praxe. Navazuje na aktivity jiných významných institucí (EMCDDA, NIDA, WHO, aj.) a předkládá ověřené, efektivní poznatky pro prevenci drogových závislostí.
Tyto globálně pojaté mezinárodní standardy poskytují přehled aktuálně dostupných vědecky podložených poznatků a popisují intervence a politiky, u nichž byly prokázány pozitivní preventivní výsledky, včetně jejich charakteristik. Celosvětově uplatnitelné mezinárodní standardy současně označují hlavní prvky a rysy efektivních národních systémů protidrogové prevence.
Autor: UNODC
Vydal Úřad vlády České republiky, 2014
ISBN 978-7440-097-1

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage