Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Společná publikace autorského kolektivu z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (Úřad vlády České republiky) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zmapovala vývoj zdravotnické péče o uživatele alkoholu a jiných návykových látek v České republice za období padesáti let.
Díky zpracování a analýze velkého množství informací nabídla ucelený pohled na vývoj situace v této oblasti zdravotnické statistiky. Je možno sledovat její kvantitativní a kvalitativní změny a nahlédnout tak na vývoj trendů provázejících užívání alkoholu a jiných drog např. co do druhu psychiatrické péče, změn v počtu osob závislých na jednotlivých typech návykových látek, zastoupení věkových skupin a pohlaví, to vše v kontextu historických změn v klasifikaci nemocí a společenskopolitického vývoje. Publikace rovněž seznamuje čtenáře s evidencí substituční léčby v ČR.
Autoři publikace pomáhají čtenáři získat informovaný a racionální pohled na vývoj v dané oblasti. Tato historická inventura poskytuje základ pro další analýzu dat o péči o uživatele alkoholu a jiných návykových látek ve zdravotnické statistice v budoucnu.