Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě

Publikace Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě (v originále Review of the efficacy of drug treatment interventions in Europe) je překladem čtvrté části publikace Kvalita léčebných služeb v Evropě - stav drogové léčby a výměna dobré praxe (v originále Quality of treatment services in Europe - drug treatment situation and exchange of good practice), což je zpráva o výsledcích studie prováděné v rámci projektu Evropské komise č. SANCO/2006/C4/02.
Autoři zkoumají efektivitu intervencí v oblasti farmakologické léčby i psychosociálních intervencí v léčbě drogové závislosti, a také nákladovou efektivitu různých typů protidrogové léčby. Ze závěrů vybíráme:
  • "Většina typů intervencí protidrogové léčby vykazuje v ekonomických analýzách nákladů a přínosů vyšší peněžní přínosy než náklady, především díky snížení kriminality.
  • Protidrogová léčba, a zvláště pak udržovací léčba závislosti na opioidech, se nejen jeví jako efektivní, ale je také ekonomicky smysluplná: udržovací léčba uživatelů závislých na opioidech ve flexibilních dávkách metadonu nebo buprenorfinu je nákladově efektivnější než žádná protidrogová léčba.
  • Je však třeba více studií a dat, zvláště dat zohledňujících evropský kontext a dat týkajících se jiných možností léčby než udržovací (substituční) léčby."

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou