Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám

Publikace vydaná v r. 2012 pojednává o užívání drog ve specifických skupinách uživatelů drog (Romové, etnické minority, migranti, senioři, ženy, zdravotně postižení, LGBT - lesbické ženy, gayové, bisexuálové a transgenders). Popisuje jednotlivé skupiny, jejich charakteristiky a specifika v přístupu k užívání návykových látek a specifika služeb jim poskytovaných.
Specifika týkající se těchto skupin osob bývají ze strany poskytovatelů služeb, výzkumníků, politiků či široké veřejnosti opomíjena. Nerespektování specifických charakteristik a potřeb těchto skupin pak vede k tomu, že jejich členové využívají sítě existujících služeb pro uživatele drog ve velmi malé míře a jsou na okraji zájmu výzkumníků a politiků. Zdravotní a sociální problémy těchto skupin mohou tudíž zůstávat dlouhodobě neřešeny. Přitom se jedná o jedince, kteří jsou často vysoce zranitelní a zasluhují minimálně stejnou, ne-li vyšší pozornost jako běžná klientela, jejích charakteristiky a potřeby jsou známé. V některých skrytých skupinách mohou také chybět informace o rizicích užívání drog a může v nich docházet k rychlejšímu šíření infekčních onemocnění (HIV-AIDS, žloutenky), k rychlejšímu rozvoji závislosti a dalším jevům.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist