Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám

Publikace vydaná v r. 2012 pojednává o užívání drog ve specifických skupinách uživatelů drog (Romové, etnické minority, migranti, senioři, ženy, zdravotně postižení, LGBT - lesbické ženy, gayové, bisexuálové a transgenders). Popisuje jednotlivé skupiny, jejich charakteristiky a specifika v přístupu k užívání návykových látek a specifika služeb jim poskytovaných.
Specifika týkající se těchto skupin osob bývají ze strany poskytovatelů služeb, výzkumníků, politiků či široké veřejnosti opomíjena. Nerespektování specifických charakteristik a potřeb těchto skupin pak vede k tomu, že jejich členové využívají sítě existujících služeb pro uživatele drog ve velmi malé míře a jsou na okraji zájmu výzkumníků a politiků. Zdravotní a sociální problémy těchto skupin mohou tudíž zůstávat dlouhodobě neřešeny. Přitom se jedná o jedince, kteří jsou často vysoce zranitelní a zasluhují minimálně stejnou, ne-li vyšší pozornost jako běžná klientela, jejích charakteristiky a potřeby jsou známé. V některých skrytých skupinách mohou také chybět informace o rizicích užívání drog a může v nich docházet k rychlejšímu šíření infekčních onemocnění (HIV-AIDS, žloutenky), k rychlejšímu rozvoji závislosti a dalším jevům.
Autoři: Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A.
ISBN 978-80-7440-072-8