Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb

Tato zpráva předkládá výsledky dotazníkového šetření v adiktologických službách a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a dvou ohniskových skupin s odborníky, kteří pracují s intenzivními uživateli konopí.

Konopí je nejčastěji užívanou nelegální drogou v populaci včetně mládeže a mladých dospělých a uživatelé konopí ve službách jsou nejmladší skupinou podle primární drogy v kontaktu se službami. Specifika poskytování služeb těmto klientům nebyla dosud dostatečně zmapovaná, ačkoli se primární uživatelé konopí ve službách objevují a o léčbu žádají. Cílem tohoto průzkumu bylo získat bližší informace o uživatelích konopí v pomáhajících službách a o službách jim poskytovaných.

 

Pro bibliografické citace/

 

DRBOHLAVOVÁ, B. a MRAVČÍK, V.  2016. Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb – souhrnná zpráva z dotazníkové a kvalitativní studie. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-158-9