Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb

Tato zpráva předkládá výsledky dotazníkového šetření v adiktologických službách a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a dvou ohniskových skupin s odborníky, kteří pracují s intenzivními uživateli konopí. Konopí je nejčastěji užívanou nelegální drogou v populaci včetně mládeže a mladých dospělých a uživatelé konopí ve službách jsou nejmladší skupinou podle primární drogy v kontaktu se službami. Specifika poskytování služeb těmto klientům nebyla dosud dostatečně zmapovaná,ačkoli se primární uživatelé konopí ve službách objevují a o léčbu žádají. Cílem tohoto průzkumu bylo získat bližší informace o uživatelích konopí v pomáhajících službách a o službách jim poskytovaných.

Publikace byla vydána pouze jako e-publikace ve formátu PDF.

Souhrn výsledků

 

 • Uživatelé konopí v kontaktu s adiktologickými službami jsou nejčastěji mladí lidé od přibližně 15 do 29 let. Lze je rozdělit na skupinu mladistvých, kteří užívají ve skupině vrstevníků, užívání konopí je pro ně způsobem, jak se vyrovnávat s problémy ve škole či ve vztazích, a nástrojem sociální interakce, a na dospělé, jejichž užívání koliduje např. se založením rodiny.
 • Většina klientů jsou muži, kteří také konopí častěji pěstují. Ženy své užívání spíše skrývají a do kontaktu se službami se nedostávají tak často.
 • Nízkoprahové služby, jako jsou kontaktní centra, zaznamenávají spíše klienty ze sociálně slabšího prostředí, dokonce se objevily případy, kdy rodina užívání konopí schvalovala, protože z jeho prodeje financovala chod domácnosti.
 • Uživatelé konopí často užívají i tabák a alkohol. Jiným návykovým látkám či hazardnímu hraní se věnují spíše méně často či příležitostně, ani současné užívání pervitinu není typické.
 • Vzorce intenzivního užívání konopí lze rozdělit na průběžné (každodenní) a víkendové užívání. Víkendoví uživatelé častěji konopí kombinují s alkoholem nebo i pervitinem. Každodenní uživatelé nezřídka užívají konopí po celý den už od rána, což má vliv na jejich fungování v běžném životě.
 • Konopní klienti poměrně často trpí psychickými problémy, zato somatickými jen výjimečně. Přibližně polovina klientů má rodinné a výchovné, školní či pracovní problémy.
 • Obvykle se klienti do služeb dostávají na vlastní žádost, často po nátlaku rodiny nebo přicházejí s příbuznými, mladší klienty posílá Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Často přicházejí až v okamžiku, kdy se objevily závažné důsledky užívání.
 • Specifické metody práce s touto klientelou spočívají nejčastěji v přizpůsobení se nižšímu věku klientů při poskytování poradenství a terapie, jinak práce probíhá podobně jako s (problémovými) uživateli jiných drog. Jen 5 zařízení uvedlo, že nabízejí služby v čase nebo prostoru odděleném od ostatních klientů. Necelá pětina zařízení uživatele konopí kontaktuje cíleně.
 • Pro většinu zařízení jsou přesto uživatelé konopí obtížně zařaditelní mezi ostatní klienty, protože nepatří mezi primární cílové skupiny zařízení. Také se s nimi většinou nepracuje dohromady s problémovými uživateli jiných drog, protože sami klienti často odmítají být takto zařazeni.
 • Hlavní překážkou v intenzivnější práci s konopnými klienty byla podle názoru pracovníků skutečnost, že klienti nevnímají své užívání jako problém a do kontaktu s pomáhajícími službami se tudíž nedostávají. Pracovníci to dávají do souvislosti se všeobecně tolerantním postojem vůči konopí a představou klientů, že konopí je méně škodlivé než alkohol. Pro pracovníky NZDM, kde se často uživatelé konopí vyskytují, je náročné s nimi pracovat intenzivněji než s ostatními klienty.
 • Zařízení, která by se chtěla práci s uživateli konopí věnovat více, nejčastěji narážela na nedostatek financí, lidských zdrojů a možností vzdělávání zaměřeného na práci s uživateli konopí. Většina zařízení uvedla, že by ocenila spolupráci s dalšími zařízeními či jinými odborníky zaměřenými na problematiku intenzivního užívání konopí.
 • Ukázalo se, že mladí uživatelé konopí nejsou primární cílovou skupinou ani většiny adiktologických služeb ani nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Systémem péče tak do značné míry propadají. Služby by ocenily jasnější koncepční vymezení práce s touto cílovou skupinou.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor