Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v České republice v roce 2011

Mezinárodní projekt ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) je největší celoevropskou studií zaměřenou na užívání návykových látek u dospívajících. Cílem projektu je podat přehled o rozsahu užívání legálních a nelegálních drog mezi šestnáctiletými studenty, porovnat ho se situací v ostatních evropských zemích a sledovat trendy ve vývoji situace u vybraných indikátorů návykového chování. V roce 2011 byla realizována již pátá vlna sběru dat studie ESPAD a v České republice bylo dotazováno celkem 3913 studentů ve věku 16 let. jedná se o reprezentativní soubor z hlediska pohlaví studentů, krajů a typu studované školy.

Hlavní zjištění:

  • Tabák:Výsledky studie z roku 2011 ukázaly, že rozsah zkušeností dospívajících s kouřením cigaret i podíl denních kuřáků zůstávají dlouhodobě na stejné úrovni. Denně kouřilo v roce 2011 celkem 25 % šestnáctiletých, z nich bylo 8 % silných kuřáků (vykouřilo denně 11 a více cigaret). Rozdíly v prevalenci denního kuřáctví byly mezi chlapci a dívkami malé (27 %, resp. 24 %). Pozitivním zjištěním je mírný posun věku první zkušenosti s kouřením i věku začátku denního kouření do vyššího věku studentů, ke kterému došlo mezi lety 2007 a 2011.
  • Alkohol:V užívání alkoholických nápojů se situace téměř nezměnila od poloviny devadesátých let minulého století – pití alkoholu mezi dospívajícími tak zůstává dlouhodobě závažným problémem. Po určité stabilizaci v roce 2007 došlo k dalšímu nárůstu pravidelné konzumace alkoholu mezi dospívajícími – u chlapců vzrostl výskyt pravidelného pití piva a destilátů, u dívek vína a destilátů. Častou konzumaci nadměrných dávek alkoholu (tj. konzumaci 5 a více sklenic alkoholu třikrát a častěji v posledních 30 dnech) uvedlo v roce 2011 celkem 21 % studentů (27 % chlapců a 16 % dívek); nárůst byl zaznamenán především u chlapců.
  • Nelegální drogy: Z nelegálních drog uváděli respondenti v roce 2011 nejčastěji zkušenosti s užitím konopných látek (42 %). V pořadí druhou nejčastěji užitou nelegální drogou byly halucinogenní houby (7 %), následované LSD a jinými halucinogeny (5 %) a extází (3 %). Zkušenost s pervitinem nebo amfetaminy v životě uvedla 2 % dotázaných, s heroinem nebo jinými opiáty a s kokainem 1 % studentů. U ostatních návykových látek lze sledovat vysokou prevalenci užití těkavých látek (8 %) a léků se sedativním účinkem užívaných bez doporučení lékaře (10 %). Významné rozdíly mezi pohlavími se projevily pouze v případě některých látek – konopné látky, halucinogenní houby a anabolické steroidy uváděli výrazně častěji chlapci, užití sedativ a alkoholu v kombinaci s léky uváděly výrazně častěji dívky. Zkušenosti s užitím méně prevalentních drog jsou mezi pohlavími vyrovnané.