Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v ČR v r. 2003

Výzkumná zpráva podrobně shrnuje výsledky české části mezinárodního projektu ESPAD realizovaného v roce 2003. Hlavním cílem této zprávy bylo podat přehled o situaci v České republice pokud jde o rozsah kouření, pití alkoholu a užívání nelegálních drog v populaci dospívající mládeže a porovnat ji se situací v ostatních evropských zemích.
V roce 2003 se do třetí vlny projektu ESPAD zapojilo celkem 35 evropských zemí. Státy jsou povinny dodržovat jednotný metodologický postup, který zahrnuje jednotný dotazník, princip konstrukce výběrového souboru a postup při sběru dat, což zaručuje srovnatelnost výsledků mezi zeměmi. Dotazník je přílohou publikace.