06/16 Drogová situace v České republice v roce 2015

Zaostřeno 6/2016 shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.

Autoři: Mgr. Barbora Drbohlavová, Mgr. Zdeněk Rous, Bc. Tereza Černíková, Mgr. Jan Kozák

Editor: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Aktuální trendy a hlavní události v r. 2015

 • V lednu 2016 byla schválena revize rozšiřující Národní strategii protidrogové politiky o kontrolu tabáku. Nyní má strategie 4 akční plány (pro nelegální drogy, pro hazardní hraní, pro kontrolu tabáku a k omezení škod působených alkoholem).
 • V červnu 2015 schválila vláda návrh nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Poslanecká sněmovna jej však ve třetím čtení v květnu 2016 jako celek neschválila. Vláda jej po doplnění o pozměňovací návrhy, které byly schváleny ve třetím čtení (s výjimkou zejména pozměňovacího návrhu povolujícího kuřárny v provozovnách stravovacích služeb), obratem znovu schválila a poslala do dalšího legislativního procesu v parlamentu.
 • Od září 2016 jsou tabákové výrobky nově opatřeny kombinovaným zdravotním varováním (obrázky znázorňující onemocnění a další negativní dopady kouření) a kontaktem na Národní stránky pro podporu odvykání kouření www.koureni-zabiji.cz, nově je v provozu rovněž Národní linka pro odvykání kouření 800 35 00 00.
 • V r. 2015 došlo k nárůstu výdajů na protidrogovou politiku. Nárůst se týká především rozpočtu Policie ČR, MPSV a souhrnu rozpočtu krajů. K nárůstu výdajů došlo ve všech oblastech protidrogové politiky (prevence, léčba, sociální reintegrace, harm reduction, prosazování práva).
 • Výskyt kuřáctví, míra konzumace alkoholu i míra užívání dalších drog v dospělé populaci jsou stabilní. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou v ČR dlouhodobě konopné látky, které někdy v životě vyzkoušela přibližně čtvrtina, v posledních 12 měsících přibližně desetina a v posledních 30 dnech kolem 3 % dospělé populace. Míra celoživotních zkušeností s ostatními nelegálními drogami je na výrazně nižší úrovni.
 • V r. 2015 proběhla další vlna mezinárodní studie ESPAD mezi 16letými. Ve srovnání s r. 2011, kdy proběhla předchozí vlna studie, došlo k výraznému poklesu prevalence kouření cigaret (včetně denního a silného kouření), rozdíly mezi chlapci a dívkami se vyrovnávají.
 • Došlo rovněž k výraznému poklesu konzumace alkoholu u 16letých (včetně rizikového pití). Pokračoval rovněž pokles míry zkušeností mládeže s nelegálními drogami včetně zkušeností s konopnými látkami (k významnému poklesu došlo u chlapců, u dívek se situace v posledních letech nezměnila a zkušenosti chlapců a dívek s konopím se vyrovnaly). I přes pozitivní trendy však v evropském kontextu zůstávají zkušenosti českých 16letých s návykovými látkami nadprůměrné.
 • Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se v r. 2015 mírně snížil, pokles se týká zejména uživatelů pervitinu, u uživatelů opioidů došlo k nárůstu (střední odhad dosáhl 46,9 tis. celkem, z nich 34,2 tis. uživatelů pervitinu a 12,7 tis. uživatelů opioidů). Injekční uživatelé tvoří 94 % odhadovaného počtu. Nejvyšší relativní počet problémových uživatelů drog je tradičně odhadován v Praze a v Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech s vysokým výskytem problémových uživatelů opioidů.
 • Roste míra užívání dalších opioidů, resp. zneužívání opioidních analgetik - fentanylu, morfinu, hydromorfonu a aktuálně oxykodonu-, která mohou lokálně představovat dominantní opioid. Tyto opioidy se také ve zvyšující se míře objevují mezi případy smrtelných předávkování drogami. Problémové užívání nových syntetických drog (zejména katinonů nejčastěji nazývaných Funky) se vyskytuje v omezené a aktuálně spíše klesající míře. 
 • Situace ve výskytu infekčních onemocnění (HIV infekce a hepatitidy), stejně jako v oblasti úmrtí souvisejících s nelegálními drogami (v důsledku předávkování i v důsledku jiných příčin pod vlivem) zůstává poměrně příznivá. Počet případů úmrtí v souvislosti s alkoholem je o řád vyšší než v souvislosti se všemi ostatními drogami dohromady. 
 • V ČR je dlouhodobě vysoká dostupnost tabákových výrobků i alkoholických nápojů pro nezletilé. Při kontrolních nákupech (mystery shopping) byly alkohol nebo tabákové výrobky prodány nebo v restauraci podány nezletilým nejméně v cca 50 % případů, nejvyšší dostupnost byla zjištěna ve večerkách (až 90 % případů). 
 • Na základě aktuálních informací z různých zdrojů je možné odhadnout, že v ČR je v současné době 250-270 adiktologických zařízení, z nich je 55-60 kontaktních center, 90-100 programů ambulantní léčby, 25-30 programů lůžkové zdravotní péče, 15-20 terapeutických komunit, 5 domovů se zvláštním režimem, 6 zařízení speciálního školství a 35-45 programů ambulantní následné péče (z nich cca 20 s chráněným bydlením, jehož celková kapacita je odhadem 200 míst). K nim je nutno připočíst přibližně 50 terénních programů a přes 80 certifikovaných preventivních programů. Léčbu závislostí ve vězení je možno absolvovat v 11 věznicích z celkem 35, z toho substituční léčbu poskytuje 7 věznic. 
 • Přes nárůst odhadovaného počtu problémových uživatelů opioidů klesl v r. 2015 meziročně počet hlášených pacientů v substituční léčbě metadonem nebo buprenorfinem.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015.

Další informace obsahuje rovněž zpráva Czech Republic Drug Report, která  je zveřejněna na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA); zpráva byla připravena  na základě dat poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.