04/16 Hazardní hraní v České republice v roce 2015

Zaostřeno č. 4/16 předkládá informace o regulaci a politice v oblasti hazardního hraní, trhu s hazardními hrami, trendech hraní hazardních her a problémového hráčství, o sociálních dopadech, kriminalitě spojené s hazardními hrami a o současném stavu v oblasti prevence a léčby problémového hráčství.

Autoři: Mgr. Barbora Drbohlavová, Mgr. Zdeněk Rous, Mgr. Zuzana Tion Leštinová

Editor: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Souhrn aktuální situace

 • Od roku 2017 budou tvořit zákonný rámec hazardního hraní nový zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.) a nový zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.). To bude znamenat otevření trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřísnění regulace a umožnění provozování většiny hazardních her na internetu. Technické hry (TH) budou od roku 2017 zdaněny 35 %, ostatní hazardní hry 23 %. Do roku 2015 byla sazba odvodu u všech her 20 %, v roce 2016 byla zvýšena na 28 % pro TH a 23 % pro ostatní hry.
 • Míra regulace na obecní úrovni roste. V roce 2015 regulovalo hazardní hraní prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (OZV) 588 obcí. Provozování TH na svém území zakazovalo 322 (54,8 %) z nich. Aktuálním a od roku 2013 narůstajícím problémem je provozování nelegálních technických her, zejména tzv. kvízomatů a slevostrojů. Nepovolené TH se začaly objevovat zejména v návaznosti na omezení nebo zákaz jejich provozování prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV).
 • V roce 2015 bylo vsazeno 152,2 mld. Kč, na výhrách bylo vyplaceno 121,8 mld. Kč, příjmy provozovatelů ze hry dosáhly 30,4 mld. Kč. Celková výše sázek meziročně vzrostla o 10 %, příjmy ze hry se snížily o 3 %.
 • Z celkového objemu vsazených peněz bylo v roce 2015 vloženo do TH 59 %, 29 % bylo vsazeno v kurzových sázkách, 7 % v loteriích a 5 % v živých kasinových hrách. Nejvyšší příjmy přinesly provozovatelům TH (60 % z celkových příjmů), kurzové sázky (19 %) a loterie (18 %).
 • V roce 2015 získaly veřejné rozpočty z odvodů a poplatků z hazardních her 8,08 mld. Kč. Z toho odvody z TH tvořily 6,13 mld. Kč (76 %). Z celkových 8,08 mld. Kč připadlo 2,59 mld. Kč (32 %) státnímu rozpočtu, zbylých 5,49 mld. Kč bylo rozděleno do obecních rozpočtů. Oproti roku 2014 se příjmy veřejných rozpočtů z odvodů z hazardu zvýšily o 101 mil. Kč (1,3 %).
 • Technické a živé hry povolené MF byly ke konci roku 2015 provozovány v 4836 provozovnách, z toho 538 provozoven byla kasina. Meziročně se počet provozoven snížil téměř o 19 %. V roce 2015 bylo povoleno celkem 60 331 TH, z toho bylo 10 108 VHP povolovaných obcemi, a 2 254 her v kasinech. Počet TH trvale klesá od roku 2011, kdy dosáhl vrcholu téměř 102 tis. Mezi roky 2014 a 2015 ubylo přibližně 10 % TH a her v kasinu.
 • Počet lidí se zkušeností s hraním hazardních her roste. Studie zaměřené na sledování rozsahu hraní hazardních her v obecné populaci v letech 2012-2015 ukazují nárůst prevalence zkušenosti s hraním v posledních 12 měsících z přibližně 10 % v letech 2012-2013 na přibližně dvojnásobnou úroveň v letech 2014-2015. Za tímto zvýšením stojí především nárůst on-line hazardního hraní a také kurzového sázení. Zvýšená prevalence hraní je patrná zejména u mužů a napříč všemi věkovými skupinami; podíl žen se zkušeností s hazardním hraním roste pomaleji. K významnému meziročnímu nárůstu došlo v r. 2015 zejména u mladých dospělých.
 • Celoživotní zkušenost s kurzovými sázkami v sázkových kancelářích mělo 28,2 %, s technickými hrami nebo hrami v kasinu 22,3 % a s on-line hrami 14,3 % dotázaných dospělých osob. V posledních 12 měsících to bylo 16,3 %, 5,9 %, resp. 8,2 % a v posledních 30 dnech 6,9 %, 1,7 %, resp. 2,9 % dotázaných. Mimo loterií (hraní loterií nebylo v r. 2015 sledováno) uváděli muži nejčastěji zkušenost s kurzovými sázkami, ženy uváděly stejně často zkušenost s kurzovými sázkami jako s hraním her v herně nebo kasinu. Muži uvádějí v posledních 12 měsících přibližně 4krát vyšší a v posledních 30 dnech až 6krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy. Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15-34 let. Ve všech věkových skupinách bylo nejčastější kurzové sázení následované hraním hazardních her on-line.
 • V roce 2015 byla realizována další vlna studie ESPAD mezi 16letými studenty. Ze souboru 2738 respondentů uvedlo hraní her o peníze v posledních 12 měsících celkem 9,1 % dotázaných (15,3 % chlapců a 3,1 % dívek), z nichž 3,0 % (4,9 % chlapců a 0,9 % dívek) uvedla hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji. Studenti hráli nejčastěji on-line - nejčastěji uváděnou hrou o peníze hranou na internetu byly karty nebo kostky, následované shodně kurzovými sázkami na sport a loteriemi. Vyšší míru hraní hazardních her uváděli chlapci. Hraní her o peníze v posledních 12 měsících nejčastěji uváděli studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (13,4 %), dále žáci 9. tříd základních škol (9,1 %), v nejnižší míře studenti gymnázií (4,2 %).
 • Odhady počtu problémových či patologických hráčů v dospělé populaci nejsou za rok 2015 k dispozici. Z dosavadních výsledků do r. 2014 vyplývá, že v riziku rozvoje problémového hráčství je přibližně 5 % dospělé populace (cca 450 tis.), z toho v pásmu problémového hráčství se nachází 1,5-2,3 % dospělých osob (130-200 tis.), z nichž cca polovinu tvoří patologičtí hráči (0,6-1,2 % dospělé populace, tj. cca 55-110 tis. osob).
 • V souboru studie mezi patologickými hráči v léčbě bylo z celkem 259 respondentů 81 % mužů, průměrný věk byl 35,2 roku (muži 35,6, ženy 33,2). Průměrný věk první zkušenosti s hazardní hrou byl přibližně 20 let a prvního hraní problémové hry necelých 23 let. Pravidelně hrát začínali v 25 letech, přičemž v 29 letech si poprvé uvědomili, že mají s hraním problémy.
 • Ve srovnání se studií z roku 2013 se složení léčených patologických hráčů změnilo. Podíl hráčů TH klesl z 82,5 % na 67,2 %, zatímco podíl hráčů on-line her vzrostl z 9,7 % na 13,5 % a kurzových sázek z 3,9 % na 9,3 %. On-line hráči trávili hraním více dní a více hodin denně než hráči jiných typů her. Také měli průměrně vyšší dluhy než hráči karetních her nebo kurzových sázek. Dluh hráčů v léčbě dosahoval v průměru 600 tis. Kč.
 • Polovina léčených hráčů uvedla, že během hraní vždy nebo často užívali alkohol, necelá čtvrtina uvedla užívání pervitinu. Pouhých 16,6 % respondentů vykazovalo v posledních 30 dnech před léčbou dobré duševní zdraví bez vážných známek deprese a úzkosti, dvě třetiny pravděpodobně trpěly úzkostně-depresivní poruchou. Téměř dvě třetiny měly někdy v životě sebevražedné myšlenky a necelých 30 % se o sebevraždu pokusilo, polovina z nich opakovaně. Krádeže se někdy dopustilo 46 % patologických hráčů v léčbě, podvodu 36 %, zpronevěry 33 %, drogové trestné činnosti 19 % a loupeže 9 % hráčů.
 • Míra realizace preventivních opatření zaměřených na předcházení rozvoje problémového hráčství je nízká. Ze studie mezi patologickými hráči v léčbě vyplývá, že jen 15 % hráčům byla někdy v životě nabídnuta možnost omezit své hraní nastavením limitů hry a stejnému podílu byla někdy nabídnuta možnost nechat se vyloučit z hraní úplně. Společnost Podané ruce začala realizovat kurz prevence problémového hráčství pro děti a mládež s názvem Hra na hraně a také program pro pracovníky herního průmyslu zaměřený na včasnou identifikaci problémového hráčství a intervenci u hráčů v hernách.
 • Míra vstupu problémových hráčů do léčby je nízká. Péče je poskytována zejména v poradenských a léčebných pobytových i ambulantních adiktologických a psychiatrických zařízeních. Ročně je léčeno 1300-1400 pacientů v psychiatrických ambulancích a je evidováno 500-550 hospitalizací; programy dotované RVKPP vykázaly v roce 2015 přes 700 klientů - problémových hráčů.
 • Z dostupných údajů vyplývá, že v ČR je 10-20 zařízení specializovaných na poskytování služeb problémovým hráčům, jejich počet se v posledních letech zásadně nemění. Nízká dostupnost specializované péče je zejména v západních a severních Čechách. V rámci dotačního řízení RVKPP jsou od roku 2013 podporovány programy poskytující služby patologickým hráčům.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015.