05/18 Drogová situace v České republice v roce 2017

Aktuální trendy a hlavní události v r. 2017

  • V l. 2014-2016 došlo k integraci oblastí alkoholu, tabáku a hazardního hraní do národní strategie protidrogové politiky, která má nyní 4 samostatné akční plány pro jednotlivé oblasti.
  • Průběžné hodnocení akčního plánu pro problematiku nelegálních drog v r. 2018 konstatovalo nedostatky v systémovém zajištění školské prevence, nízkou dostupnost programů primární prevence v oblasti závislostí včetně nízké dostupnosti specifických programů selektivní a indikované prevence a nízkou dostupnost adiktologických služeb včetně zdravotnických ambulantních služeb a programů sociální reintegrace uživatelů návykových látek.
  • Na seznam kontrolovaných látek obsažený v nařízení vlády č. 463/2013 Sb. bylo s účinností od května 2017 nově zařazeno 62 látek; s účinností od března 2018 byl seznam rozšířen o dalších 74 látek.
  • Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (ZOZNL), který nahradil dosavadní zákon č. 379/2005 Sb. Zásadní změnou bylo zavedení plošného zákazu kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb.
  • V r. 2017 došlo k nárůstu identifikovaných výdajů na integrovanou protidrogovou politiku na 1755,6 mil. Kč. Došlo k meziročnímu nárůstu výdajů napříč všemi typy služeb, narostly výdaje na prevenci, harm reduction, léčbu, následnou péči i prosazování práva. Nejvíce prostředků je vynakládáno na oblast prosazování práva, naopak dlouhodobě slabě financovanou oblastí je prevence.
  • Situace v oblasti užívání legálních i nelegálních drog v ČR v obecné populaci je dlouhodobě stabilní, míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek je poměrně vysoká, což se týká i intenzivních problémových forem užívání. Hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin (metamfetamin), z opioidů jsou to buprenorfin a heroin, ale i opioidní analgetika jako např. fentanyl, morfin, hydromorfon, oxykodon a tramadol. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog zůstává v posledních letech na stabilní úrovni, stále vysoký je podíl injekčních uživatelů.
  • Situace v oblasti zdravotních důsledků užívání nelegálních drog, zejména pokud jde o výskyt infekčních nemocí jako HIV/AIDS a virových hepatitid nebo úmrtí na předávkování, zůstává relativně příznivá.
  • Stávající síť adiktologických služeb je hodnocena jako nedostatečná - nerovnoměrné je rozložení některých typů specializovaných adiktologických služeb (např. ambulantní léčby, substitučních center a péče o klienty s duální diagnózou). Kraje stále poukazují na nedostatek ambulantních psychoterapeutů, psychiatrů a dalších lékařů, kteří jsou ochotní pracovat s uživateli návykových látek. Chybí také adiktologické služby specializované na děti a mládež.
  • Nízká je finanční dostupnost opiátové substituční léčby (většina pacientů si léky musí platit z vlastních zdrojů) a počet pacientů v substituci v posledních 5 letech stagnuje. Nízký je podíl problémových uživatelů opioidů v substituci, zejména v krajích s významným počtem problémových uživatelů, jako jsou Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Ústecký kraj. V těchto krajích zároveň dochází v posledních letech k nárůstu zneužívání opioidních analgetik.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017.

Další informace obsahuje rovněž Czechia, Country Drug Report 2019, která je zveřejněna na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA) v PDF a je dostupná i jako internetová stránka Czechia Country Drug Report 2019; zpráva byla připravena na základě dat poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.