Pracovní skupina Populační a školské průzkumy

Pracovní skupina se věnuje problematice sběru dat a metodologickým aspektům přípravy průzkumů v dospělé populaci i mezi mládeží, postupům při konstrukci výběrového souboru a terénním sběru dat nebo obsahovým aspektům dotazníků používaných v jednotlivých průzkumech.

Pracovní skupina byla aktivní zejména v letech 2003-2014. Cílem bylo nastavení systému sběru dat v oblasti populačních studií v ČR a zajištění pravidelného sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Nadále probíhají setkání k přípravě dotazníků jednotlivých výzkumných studií, obvykle v rámci realizačních týmů studie.

V rámci skupiny spolupracují pracovníci/zástupci organizací:

  • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Národní ústav duševního zdraví
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz