Pracovní skupina Infekční nemoci spojené s užíváním drog

Pracovní skupina zajišťuje sběr dat a propojenost systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Zabývá se rovněž možnostmi testování (příp. očkování) aktivních uživatelů drog a zjišťováním prevalence/incidence infekčních nemocí u uživatelů drog. Cílem je zajištěním sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

V rámci skupiny spolupracují pracovníci/zástupci organizací:

  • Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. - K-centrum
  • Fakultní nemocnice v Motole - Infekční oddělení
  • Hygienická stanice hlavního města Prahy
  • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Klinika infekčních a tropických nemocí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka  - Národní centrum HIV/AIDS
  • Remedis, s.r.o. - Hepatologie
  • Státní zdravotní ústav - Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy, Oddělení sexuálně přenosných nemocí
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Vězeňská služba České republiky - Generální ředitelství
  • Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.