03/19 Hazardní hraní v České republice v roce 2018

Zaostřeno č. 3/2019 obsahuje aktuální informace a trendy regulace a politiky v oblasti hazardního hraní, trhu s hazardními hrami, hraní hazardních her, problémového hráčství, sociálních dopadů, kriminality spojené s hazardními hrami a také prevence a léčby problémového hráčství.

Autor: Mgr. Zdeněk Rous

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Souhrn výsledků

Politika a regulace

 • Oblast hazardního hraní je součástí politiky v oblasti závislostí a závislostního chování, v květnu 2019 vláda přijala novou strategii na 9 let.
 • Od ledna 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách, zákon o dani z hazardních her a nově je upravena oblast reklamy na hazardní hry.
 • Přechodná ustanovení nového zákona umožňují provozování hazardních her (HH) povolených ještě podle předchozího zákona o loteriích; poslední povolení technických a živých her (ŽH) udělená podle předchozího zákona skončí nejpozději do konce r. 2019. Od ledna 2018 však musí i hry povolené podle předchozího zákona splňovat některé podmínky, jako jsou např. povinnost registrace a zřízení uživatelského konta, centrální stanovování kurzů a evidence sázkových příležitostí a informační povinnost. 
 • Nový zákon ustanovil nabídku sebeomezujících opatření, informační povinnost, omezení provozní doby heren, přestávku ve hře a řadu dalších opatření směrem k ochraně hráčů. 
 • Nelegální hazard: Daří se blokovat nelegální on-line stránky (na seznamu blokovaných internetových stránek, který spravuje MF, bylo k 15. 1. 2019 celkem 120 stránek), v r. 2018 bylo zajištěno 1,8 tis. nelegálně provozovaných herních automatů. 
 • Na trhu se objevují i aktivity s prvky HH, které (zatím) nejsou jako HH v ČR regulovány. Jde např. o tzv. tréninkové hraní HH on-line, tj. bez sázení skutečných peněz, nebo loot boxy, které umožňují v počítačové hře získat za peníze hráčskou výhodu, jež není dopředu známa. 
 • Stále není funkční tzv. rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na HH (kromě dobrovolně vyloučených jde zejména o osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo osoby v úpadku). Počet osob, které budou do tohoto rejstříku za zákona zapsány, je odhadován na 200–400 tis. 
 • Roste počet obcí s místní regulací hazardních her (k 12. 3. 2019 to bylo 685 obcí). 
 • V květnu 2019 schválila vláda návrh na změnu daňových sazeb. Návrh předpokládá 3 sazby: 25 % u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her (původně 23 %), 30 % u loterií, binga a živých her (původně 23 %), 35 % u technických her (nemění se). 

Trh s hazardními hrami 

 • Od r. 2011, kdy bylo v ČR téměř 102 tis. povolených technických her (TH), počet povolených TH klesá. Na konci r. 2018 bylo v ČR povoleno méně než 40 tis. TH (meziroční pokles o 26 %). K poklesu došlo ve všech krajích, nejvyšší absolutní počet TH má Středočeský kraj, nejvyšší relativní počet Karlovarský kraj; nejnižší počet TH je v Kraji Vysočina. Od 1. 1. 2018 již v ČR nejsou provozovány VHP povolené obcemi. 
 • Dlouhodobě se snižuje počet provozoven s TH, k 31. 12. 2018 jich bylo celkem 1636, z toho 548 kasin. Od r. 2011, kdy počet provozoven dosáhl maxima (8367), se počet provozoven snížil o 80 %. Kvůli zákonným podmínkám se TH a ŽH koncentrují do větších heren a kasin. 
 • Hráči v r. 2018 do HH vložili 249,5 mld. Kč, na výhrách jim bylo vyplaceno přes 218,2 mld. Kč a prohráli 31,3 mld. Kč (prohry jsou hrubým příjmem provozovatelů). Zatímco v l. 2016 a 2017 se příjmy provozovatelů meziročně zvýšily o 29 %, resp. 1 %, v r. 2018 se snížily o 21 %. Pokles lze přičíst poklesu příjmů z TH v kamenných provozovnách (land-based) vlivem regulace (zejména obecní regulace, zrušení provozoven se zvláštním režimem či povinná registrace hráčů). 
 • Nejvyšší podíl příjmů ze hry připadl stejně jako v minulých letech na TH land-based (41 % trhu), na kurzové sázky (KS) on-line připadlo 20 % a na loterie land-based 19 %. 
 • V r. 2018 došlo k meziročnímu poklesu inkasované daně z hazardních her o 20 % na 9,7 mld. Kč, což je méně než v r. 2016. Důvodem tohoto snížení je zejména zmenšení trhu s TH land-based v důsledku přísnější regulace. Meziroční pokles se týká státního rozpočtu (o 14 %), ale především rozpočtů obecních (o 25 %). 

Hraní hazardních her v obecné populaci 

 • Míra hazardního hraní v dospělé populaci aktuálně roste, především kvůli nárůstu míry hraní loterií. Tento trend je patrný u obou pohlaví a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15–34 let. Hraní HH v posledních 12 měsících uvádí přibližně 33–40 % dospělých, nejčastěji právě loterie. 
 • Aktuální nárůst hraní je patrný rovněž u kurzových sázek online, u technických her land-based dochází k poklesu. 
 • Hraní HH je poměrně rozšířeno rovněž mezi dětmi a mládeží. Hraní HH v posledních 12 měsících uvedla přibližně pětina dotázaných žáků ve věku 11–15 let a přibližně čtvrtina středoškoláků ve věku 15–19 let. HH hrají výrazně častěji muži, resp. chlapci. Míra hraní HH je vyšší mezi členy mládežnických sportovních oddílů, kteří sází prostřednictvím starších sportovních kolegů nebo i trenérů. 

Problémové hráčství, dopady, léčba 

 • Srovnání odhadů výskytu problémového hráčství z populačních studií od r. 2012 získaných za pomoci různých screeningových škál ukazuje, že v riziku rozvoje problémového hráčství je až 5,7 % dospělé populace, tj. cca 510 tis. osob, z toho ve vysokém riziku 60–130 tis. osob. 
 • Ženy tvoří přibližně 15 % problémových hráčů v léčbě. Aktuálně narůstá podíl hráčů kurzových on-line sázek a živých her mezi problémovými hráči v léčbě. 
 • Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost, ale také narušení vztahu s rodinou a blízkými. Problémové hráčství je spojeno s vysokým výskytem psychiatrické komorbidity a sebevražednosti. 
 • Zadluženo je přibližně 90 % patologických hráčů. Průměrné zadlužení ve studii mezi patologickými hráči z r. 2017 bylo přibližně 800 tis. Kč, průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných v dluhových poradnách v r. 2018 byla přibližně 750 tis. Kč (800 tis. Kč v r. 2017). 
 • Počet problémových hráčů v kontaktu s poradenskými a léčebnými službami roste, jejich podíl v léčbě je však stále nízký. V posledních letech počet specializovaných programů pro problémové hráče roste, a to zejména díky podpoře RVKPP. 
 • Z programů podpořených RVKPP v r. 2018 vykázalo poskytnutí služby nejméně jednomu problémovému hráči celkem 56 projektů, v kontaktu s nimi bylo 2093 problémových hráčů. Meziročně se zvýšil celkový počet klientů, kontaktů a poradenských a léčebných výkonů.

Poznámka

Další zjištění a seznam zkratek najdete v připojeném Zaostřeno č. 3/2019.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018.