05/17 Drogová situace v České republice v roce 2016

Zaostřeno 5/2017 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. Shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, hodnotí situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik a popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.

Autoři: Mgr. Pavla Chomynová, Mgr. Kateřina Grohmannová

Editor: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Aktuální trendy a hlavní události v r. 2016

  • V l. 2014-2016 došlo k integraci oblastí alkoholu, tabáku a hazardního hraní do národní strategie protidrogové politiky, která má nyní 4 samostatné akční plány pro jednotlivé oblasti.

  • V r. 2016 byla novelou zákona o potravinách a tabákových výrobcích a navazující vyhláškou transponována většina ustanovení směrnice 2014/40/EU stanovující podrobné podmínky pro uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření na trh. Od září 2016 jsou tabákové výrobky opatřeny novým kombinovaným zdravotním varováním včetně obrázků znázorňujících negativní dopady kouření spolu s kontaktem na národní stránky pro podporu odvykání kouření koureni-zabiji.cz. Byla zřízena Národní linka pro odvykání kouření 800 35 00 00.

  • V r. 2016 pokračovala příprava zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který s účinností od konce května 2017 nahradil dosavadní zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zásadní změnou je zavedení plošného zákazu kouření v restauracích a barech.

  • Seznamy kontrolovaných omamných a psychotropních látek v nařízení vlády č. 463/2013 Sb. byly rozšířeny o 63 nových položek, především nových syntetických drog.

  • Situace v oblasti užívání legálních i nelegálních drog v ČR v obecné populaci je stabilní, míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek je poměrně vysoká, což se týká i intenzivních problémových forem užívání. Hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin (metamfetamin), z opioidů jsou to buprenorfin a heroin, ale i opioidní analgetika - fentanyl, morfin, hydromorfon, oxykodon a tramadol. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog zůstává v posledních letech na stabilní úrovni, stále vysoký je podíl injekčních uživatelů mezi problémovými uživateli pervitinu a opioidů.

  • Situace v oblasti zdravotních důsledků užívání drog (výskyt infekčních nemocí jako HIV/AIDS a virových hepatitid nebo úmrtí na předávkování) zůstává relativně příznivá.

  • Stávající síť adiktologických služeb je hodnocena jako nedostatečná - nerovnoměrné je rozložení některých typů specializovaných adiktologických služeb (např. ambulantní léčby a substitučních center). Snižuje se časová dostupnost služeb a jejich personální zabezpečení, velmi nízká je finanční dostupnost opiátové substituční léčby (většina pacientů si léky musí platit z vlastních zdrojů), a počet pacientů v substituci v posledních 5 letech stagnuje. Poměrně dobře dostupné jsou v ČR nízkoprahové harm reduction programy.

  • V souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025 a jejími akčními plány na r. 2016 a 2017 byla ve věznicích zavedena bezplatná distribuce kondomů v rámci návštěv bez zrakové a sluchové kontroly a zahájena pilotní distribuce kondomů ve věznici Praha-Pankrác prostřednictvím výdejních automatů.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016.

Další informace obsahuje rovněž Czechia, Country Drug Report 2018, která je dostupná na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA) v PDF i jako internetová stránka Czechia Country Drug Report 2018; tuto zprávu připravilo EMCDDA na základě dat poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.