04/17 Společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového problému drog

Rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 19. dubna 2016, A/RES/S-30/1

Toto číslo bulletinu Zaostřeno je překladem přílohy dokumentu Náš společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového problému drog, který na svém 30. zvláštním zasedání přijalo Valné shromáždění OSN.

Kapitoly

Náš společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového problému drog

Prováděcí doporučení pro oblast snižování poptávky dalších souvisejících opatření, včetně prevence a léčby, jakož i dalších zdravotních otázek

Prováděcí doporučení pro oblast zajišťování dostupnosti kontrolovaných látek a přístupu k nim výlučně pro lékařské a vědecké účely za současného předcházení jejich zneužití

Prováděcí doporučení pro oblast snižování nabídky a dalších souvisejících opatření, efektivního vymáhání práva, řešení drogové kriminality a boje proti praní špinavých peněz a podpory justiční spolupráce

Prováděcí doporučení pro oblast „průřezových" témat: drogy a lidská práva, mládež, děti, ženy a komunity

Prováděcí doporučení pro oblast „průřezových" témat v rámci řešení a potírání světového problému drog: měnící se realita, trendy a aktuální okolnosti, nové a přetrvávající výzvy a hrozby, včetně nových psychoaktivních látek, v kontextu ustanovení mezinárodních úmluv v oblasti kontroly drog a dalších relevantních mezinárodních nástrojů

Prováděcí doporučení pro oblast posilování mezinárodní spolupráce založené na principu společné a sdílené odpovědnosti

Prováděcí doporučení pro oblast alternativního rozvoje: regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce směrem k vyvážené a rozvojově orientované politice v oblasti kontroly drog - řešení socioekonomických otázek.