06/20 Návykové látky v České republice v roce 2019

Zaostřeno Návykové látky v České republice v roce 2019 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 – shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.

Oproti minulému roku zahrnuje více informací z oblasti tabáku a alkoholu. K informacím o míře a rozsahu užívání přibyly informace z oblasti dopadů užívání nebo nabídky tabáku a alkoholu. Věnuje se také aktuální situaci v oblasti návykových látek a adiktologickým službám v období výskytu onemocnění COVID-19 na jaře 2020.

Autoři: Mgr. Zdeněk Rous, Mgr. Pavla Chomynová, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage