06/20 Návykové látky v České republice v roce 2019

Zaostřeno Návykové látky v České republice v roce 2019 přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 – shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti protidrogové politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality v souvislosti s drogami a aktuální trendy na drogových trzích.

Oproti minulému roku zahrnuje více informací z oblasti tabáku a alkoholu. K informacím o míře a rozsahu užívání přibyly informace z oblasti dopadů užívání nebo nabídky tabáku a alkoholu. Věnuje se také aktuální situaci v oblasti návykových látek a adiktologickým službám v období výskytu onemocnění COVID-19 na jaře 2020.

Autoři: Mgr. Zdeněk Rous, Mgr. Pavla Chomynová, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz