03/20 Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb

Autor tohoto čísla: EMCDDA 

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editor tohoto čísla: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Infekce vyvolaná novým typem koronaviru COVID-19 představuje významnou globální zdravotní hrozbu. Lidé, kteří užívají drogy, čelí stejným rizikům jako běžná populace, a proto si musí být informováni, aby snížili své riziko infekce. Jsou však být vystaveni dalším rizikům, která jsou důležitá při vyhodnocení a snížení rizika infekce COVID-19. Tato další rizika souvisí s chováním spojenými s užíváním drog a s prostředím, ve kterém dochází k užívání drog nebo kde je poskytována adiktologická péče. Riziko představuje vysoká míra fyzické a psychické komorbidity u osob užívajících drogy, skutečnost, že problémy s drogami se častěji vyskytují v marginalizovaných skupinách, a stigmatizace, kterou lidé, kteří užívají drogy, často zažívají.

Poznámka redakce: Číslo bylo původně označeno jako "speciální" a číslováno S1/2020"; obsahovalo chybně označené záhlaví od stránky č. 4. Při opravě záhlaví bylo přečíslováno jako řádné vydání Zaostřeno č. 3/2020. Redakce se omlouvá za chybu v původním vydání ze 3. 4.2020. Nová verze byla publikována 6. 4. 2020.