Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky (RAS)

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky (RAS) byl projekt, který probíhal v letech 2016 až 2021. Byl podpořený z finančních prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl zaměřen na systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňování protidrogové politiky České republiky. Realizátorem byl Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Podrobné informace a projektové výstupy najdete na webu rozvojadiktologickychsluzeb.cz

Stručně o projektu RAS

Záměrem projektu bylo připravit nový strukturní rámec adiktologických služeb s novým integrovaným systémem kvalitních a dostupných služeb, jasně kompetenčně zakotvených v soustavě veřejných služeb, a se stabilním financováním.

 • Zpracovat dvě analýzy mapující dopady nastavení legislativy, politik a institucionálního prostředí protidrogové politiky na praxi adiktologických služeb. 
 • Vytvořit nástroje monitoringu, evidence, kontroly kvality, efektivity využívání finančních zdrojů, standardizace a stabilizace adiktologických služeb. 
 • Rozvíjet systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších pracovníků veřejné správy a zkvalitnit výkon jejich agendy v oblasti závislostí. 
 • Zvyšovat kvalitu adiktologických služeb zaváděním nových metod sociální práce a rozvíjením systému vzdělávání pracovníků adiktologických služeb. 
 • Jasně vymezit pravomoci jednotlivých aktérů a role v adiktologických službách. Posílit koordinační mechanismy a do jednoho typu služeb integrovat všechny druhy závislostí. Vytvořit podmínky pro efektivní poskytování služeb, které se zaměří na všechny druhy závislostí.

Závěrečná videokonference je dostupná ze záznamu na platformě YouTube; konala se v srpnu 2021. Závěrečná evaluace je ke stažení ze stránek projektu.

Výstupy projektu

Výstupy dostupné z webu rozvojadiktologickychsluzeb.cz:

 1. Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce 
 2. Analýza systémového rámce protidrogové politiky 
 3. Analýza současných systému zajištěni dostupnosti 
 4. Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci
 5. Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR 
 6. Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách 
 7. Standardy odborné způsobnosti adiktologických služeb 
 8. Příručka pro hodnotitele kvality v adiktologických službách 
 9. Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách 
 10. Metodika / manuál k použití programového základu sdíleného informačního systému 
 11. Komparativní analýza nástrojů financovaní adiktologických služeb 
 12. Návrh nástroje financování 
 13. Metodika moderní metody sociální práce zaměřené na specifické cílové skupiny 
 14. Vzdělávací curriculum v oblasti koordinace protidrogové politiky 
 15. Metodické materiály včetně příkladů dobré praxe protidrogové politiky na místní úrovni 
 16. Návrh systému vzdělávaní krajských a místních protidrogových koordinátorů 
 17. Podpora kompetencí zaměstnanců veřejné správy 
 18. Komplexní návrh systémových změn strukturního rámce integrované protidrogové politiky 
 19. Návrh institucionálního uspořádaní koordinačních mechanismu integrované protidrogové politiky 

Neperiodické publikace

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, vydané jako neperiodická publikace s ISBN v řadě KOORDINACE, jsou dostupné ze stránek drogy-info.cz i ze stránek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage