04/15 Aplikační místnosti: Přehled informací o intervenci a jejích výsledcích

Autor: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editor: Mgr. Barbara Janíková

 

Primárním cílem zařízení pro supervidovanou aplikaci drog je omezení akutních rizik přenosu chorob nehygienickou injekční aplikací nelegálních návykových látek (drog), předcházení smrtelným předávkováním drogami a zprostředkování kontaktu problémových uživatelů drog do adiktologických služeb a dalších zdravotních a sociálních služeb. Sekundárním cílem je přispět k omezení užívání drog na veřejných místech a k výskytu odhozených jehel a dalších souvisejících problémů s veřejným pořádkem, které se pojí s fenoménem otevřených drogových scén.

V Aplikační místnosti standardně poskytují uživatelům drog sterilní injekční náčiní, poradenské služby před, během i po aplikaci návykové látky, neodkladnou péči v případě předávkování, primární lékařskou péči a zprostředkování dalších vhodných sociálních, zdravotních a adiktologických služeb.