Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (MENTAL HEALTH)

Podle WHO je zdraví „stav tělesné, duševní i sociální pohody (v originále „welfare“ – obtížně se překládá), nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“ Totéž platí o zdraví duševním. S. Freud je charakterizuje jako “schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s danou kulturou,” přičemž zdůrazňuje, že soulad neznamená konformitu s většinou. Názorový proud „Mental Health,“ vzniklý během psychiatrických reforem na Západě, vychází z předpokladu určitého potenciálu pro duševní zdraví u každého člověka, tedy i u těžce duševně nemocného; úkolem odborných služeb je vždy tento potenciál rozvíjet. Programy péče o duševní zdraví kladou důraz na komunitní péči, na zapojení pacientů/klientů a jejich práva. V jejich spektru jsou psychiatrické služby pouze jednou složkou integrovaného, mezioborového a na klienta orientovaného komplexu vedle služeb sociálních, poradenských, psychoterapeutických, vzdělávacích apod. Ve vyspělých zemích se do okruhu Mental Health počítá především krizová intervence u psychosociálních krizí, služby pro chronicky duševně nemocné a služby pro uživatele drog a drogově závislé.

Viz také: