Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PRÁVA PACIENTŮ/KLIENTŮ (RIGHTS OF PATIENTS/CLIENTS)

Kodexy či charty práv pacientů a klientů obvykle zahrnují: (1) právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky, (2) právona elementární lidskou důstojnost,bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou,hodnotovou i majetkovou, (3)právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost, (4) právo býtsrozumitelným způsobeminformováno terapeutickém procesu, jeho filosofii, metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech, aby na ně mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně spolurozhodovat o své léčbě, (5) právo kdykoliv opustit léčbu na vlastní žádost, (6)právopodat stížnost a být informován opostupu při uplatňování stížnosti, (7) právo serozhodnout, zda hodlá vstoupit do psychoterapie, a pokud ano, s kým, (8) právo být srozumitelným způsobem informován o své prognóze, šancích na úzdravu, předpokládaných a předvídatelných výsledcích terapeutického procesu, jeho rizicích a o tom, jak může sám tyto výsledky zlepšit nebo zhoršit.V léčbě závislostí je důležité právo klienta na „bezdrogové“ prostředí. Práva pacientů či klientů mají své zakotvení v povinnostech a závazcích personálu včetně etického kodexu.

Viz také: