Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ÚMLUVY OSN (UN CONVENTIONS)

Jde o tři základní úmluvy o nezákonných drogách: (1) Jednotná úmluva o omamných látkách/narkoticích („Single Convention on Narcotic Substances“) z r.1961, (2) Úmluva o psychotropních látkách („Convention on Psychotropic Substances“) z r. 1971, (3) Jednotná úmluva proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropními látkami („Single Convention against Illicit Trafficking with Narcotic and Psychotropic Substances“) z r.1988. Ke každé úmluvě se ještě pojí později přijímané protokoly a dodatky. - ČR je signatářem všech úmluv OSN: Jednotná úmluva o omamných látkách z r. 1961 ve znění Protokolu z r. 1972 viz vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb., Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 viz vyhláška č. 62/1989 Sb., a Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 viz sdělení č. 462/1991 Sb. - Specifické závazky vyplývající z jejích trestních ustanovení jsou pak promítnuty zejména v § 187 až § 188a trestního zákona a v § 29 a § 30 zákona o přestupcích. S odvoláním na úmluvy OSN byla přijata v r. 1997 novela trestního a přestupkového zákona, stíhající držení drogy pro vlastní potřebu, ačkoliv podle některých výkladů protokolu k úmluvě z r.1988 není toto opatření pro signatářské státy závazné.

Viz také:


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz