Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ZÁKON O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, je klíčovou mimotrestní normou upravující zacházení s omamnými a psychotropními látkami, přípravky a prekursory. Stanoví pravidla výzkumu, výroby, zpracování, odběru, skladování, dodávání a používání těchto látek, přípravků a prekursorů, dále jejich koupě a prodeje, jakož i nabývání a pozbývání dalších věcných nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostředkování smluv o jejich převodech a zastupování při uzavírání takových smluv. Oprávněné, legální zacházení s omamnými a psychotropními látkami, přípravky a prekursory je v zásadě možné pouze na základě zvláštního povolení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Jestliže v konkrétním případu není takové povolení vydáno, jde o neoprávněné, nelegální zacházení s těmito látkami, které může být postiženo podle trestního nebo přestupkového zákona.

Viz také:


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist