Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ODKLON, ODKLONĚNÍ

Program léčení, převýchovy nebo sociální intervence nařízený soudem (soudní odklonění) místo trestu u pachatelů různých trestných činů, např. řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných drog, prodej nebo držení drogy apod. Klienti jsou přiděleni do odkloňovacího programu v místě stíhání. Soudní projednávání případu je na dobu odkloňovacího programu přerušeno, při úspěšném dokončení programu se ukončuje i soudní projednávání. V některých zemích je možné odklonění již z vyšetřovací vazby, pokud je vliv návykové látky zcela zřetelný. Do současné trestně-právní legislativy v ČR se dostává pojem „odklon od trestního řízení“ - v širším slova smyslu zahrnuje alternativní způsoby řešení trestních věcí a ukládání tzv. alternativních trestů, např. trest obecně prospěšných prací( platí u trestných činů, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřesahuje pět let). K uplatnění alternativ v justici napomáhá Probační a mediační služba.

Viz také: