Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ZMĚNA

Změna je obecným cílem intervencí, dosažení změny je indikátorem jejich účinku. V primární prevenci hovoříme v této souvislosti zejména o změně postojů a chování. V oblasti Harm Reduction je klíčovou změna rizikového chování, kdy např. nitrožilní uživatel přestane používat sdílené injekční náčiní a zapojí se do výměnného programu, nebo přejde k užívání neinjekčnímu. V léčbě závislých se abstinence nepokládá za jedinou žádoucí změnu; není udržitelná, nedojde-li zároveň ke změně životního stylu v souvislosti s rodinou, partnerem, přáteli, prací či přípravou na povolání, trávením volného času, trestnou činností apod. Pojem změna v psychoterapii se vztahuje buď na dílčí oblasti (náhled, sebepojetí, zvládání konfliktů, lepší schopnost navazovat a udržovat mezilidské vztahy, zlepšení obtíží) nebo na celkovou změnu osobnosti ve smyslu dosažení větší zralosti a integrity.

Viz také:


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.