Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PRAVIDLA LÉČBY (RULES OF TREATMENT)

Pravidla léčby, které platí zejména v rezidenčních léčebných programech, nabízejí klientům bezpečí, ochranu a základní orientaci. Příliš velké množství a nepřehlednost však působí pravý opak. K základním pravidlům léčby patří (1) neužívat drogy, alkohol ani jiné látky ovlivňující vědomí (mimo léky předepsané lékařem), nepřechovávat je a nemanipulovat s nimi v léčebném zařízení, (2) nedopouštět se násilí, (3) nezcizovat majetek zařízení, personálua ostatních klientů. Porušení základního pravidla znamená automaticky okamžité vyloučení z léčby (obvykle s tím, že klient může nastoupit znovu až po určité době). Prakticky všude nacházíme pravidlo o zákazu sexuálních vztahů mezi klienty, ne vždy se však řadí k základním pravidlům. O jeho porušení se diskutuje a hledají se různá východiska (např. terapeutické zpracování vztahu, zanechání vztahu nebo odchod jednoho z dvojice z léčby). Kromě toho si léčebné či léčebně-resocializační programy vytvářejí různé soubory pravidel „nižšího řádu,“ která vytvářejí normy chování v léčbě nebo k nimž se vztahuje bodovací systém.

Viz také: