Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Interpersonální dovednosti dovolují jedinci uspokojovat své potřeby v souladu s druhými. V protidrogové prevenci vycházíme z představy, že jejich zlepšení zvyšuje pravděpodobnost vyhnutí se droze či odchodu od ní. Základní interpersonální dovedností je schopnost komunikace, v jejímž základu je uvědomění si svých pocitů a potřeb a přijetí jejich existence na takové úrovni, která dovolí jejich vyjádření pro druhé srozumitelnou formou. Další dovedností je schopnost vyjednávat o uplatnění svých potřeb, mít dostatečnou frustrační toleranci k tomu potřebnou a umět své potřeby prosadit. Tato schopnost se váže na správný odhad jejich adekvátnosti, což souvisí s povahou interpersonálních vztahů. Každá kultura má své interpersonální vzorce chování, jejichž znalost přispívá k prosperitě jedince a jejich učení je tedy součástí každé protidrogové prevence. Získávání interpersonálních dovedností je rovněž důležitou složkou resocializace osob závislých na drogách.

Viz také: