Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

INDIVIDUÁLNÍ (PSYCHO)TERAPIE

Pravidelné setkávání kvalifikovaného (psycho)terapeuta s klientem, klientem využívající přístupy a metody různých psychoterapeutických škol. Frekvence je nejčastěji jednou týdně. Cílem individuální (psycho) terapie je zmírnění, vyléčení, popř. přijetí mentálních, emocionálních a behaviorálních poruch pacienta/klienta. Základem pro efektivní individuální psychoterapii je vytvoření kvalitního terapeutického vztahu, ve kterém se klient cítí bezpečně, což umožňuje velkou otevřenost ze strany klienta. Konkrétní obsah psychoterapie a metody práce s klientem se odvíjejí od potřeb klienta a odborného zaměření a psychoterapeutického vzdělání (psycho)terapeuta. Pro výrazně traumatizované klienty a pro klienty s hlubokými poruchami osobnosti je individuální (psycho)terapie preferovanou léčebnou metodou před skupinovou terapií. V léčbě závislostí je tomu naopak a důraz se klade na formy skupinová terapie, i když individuální terapii nelze z této oblasti vylučovat.

Viz také: