Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (28)

Praha 1, Gambling ambulance

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 774 701 070

Gambling ambulance je určena osobám od 15 let a nabízí cílové skupině komplexní ambulantní program zahrnující široké spektrum služeb, od krátkodobých intervencí až po několika měsíční ambulantní léčbu pro závislé patologické hráče. S klienty pracujeme formou individuální i skupinové terapie. Součástí je i bezplatná právní pomoc zaměřená především na dluhovou problematiku, ale i další právní aspekty spojené s hráčstvím. Nedílnou součástí programu je práce s rodinou a dalšími blízkými hráčů.

Praha 2, Adiktologická ambulance

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Ambulantní program
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 224 968 208

Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou,preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, pro problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi,jakými jsou gambling nebo digitální závislost. Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je individuální a párové poradenství, psychosociální a adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie. Ambulance současně působí jako výukové pracoviště pro studenty oboru adiktologie z 1. LF UK a VFN v Praze.

Praha 2, Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Ambulantní program
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 224 968 208

Samostatné pracoviště Kliniky adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK je specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Je určeno dětem a mladistvým do 18 let, kteří mají problémy s návykovými látkami či s nelátkovými závislostmi. Spolupracuje s rodiči a blízkými osobami a dalšími odbornými pracovišti a institucemi.

Praha 2, Online Adiktologická poradna

Ambulantní program
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 224 968 208

Zdravotnické zařízení 1. LF a VFN v Praze poskytuje bezplatnou diagnostiku a ambulantní léčbu poruch a obtíží spojených s užíváním návykových látek nebo závislostním chováním. Je určena osobám bez rozdílu věku, které mají problémy s návykovými látkami (alkohol, marihuana, drogy atd.) i s nelátkovými závislostmi (gambling, počítače atd.) a jejich rodinným příslušníkům.

Praha 4, Centrum pomoci závislým

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Ambulantní program
Rodvinovská 3, Praha 4, 140 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 296 320 453, 724 817 629, 778 967 629

V centru léčíme závislosti - alkohol, gambling, nikotinismus. Komplexní léčbu závislostí zajišťujeme Antabusem a psychofarmaky. Klinická psycholožka provádí u pacientů individuální psychoterapii. Specializujeme se na celou "širokou" psychiatrii. Pečujeme o lidi, kteří trpí neurozami, anxietami, depresemi i psychotickými chorobami. Kromě komplexní psychiatrické péči se zabýváme prevencí, tedy předcházení vzniku choroby, ale také doléčováním, sociální pomocí, opětovnému začlenění do společnosti a další pomocí. Spolupracujeme s psychiatrickými nemocnicemi v případě, že je pro pacienta potřebná ústavní péče. Po jejím ukončení přebíráme pacienty zpět do Centra. Úzce spolupracuje také se somatickými lékaři.

Praha 5, Adiktologická ambulance Radek Talpa

Bc. Radek Talpa adiktolog

Ambulantní program
U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 15000

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420777033324

Adiktologická ambulance Radek Talpa poskytuje odbornou léčbu závislostí, rizikového, škodlivého a rekreačního užívání. Léčba je pro všechny věkové kategorie a skupiny včetně menšin. Nezáleží na míře užívání, hloubce závislosti, užívané látce nebo procesu. Od alkoholu, marihuany přes drogy po léčbu gamblingu a závislosti na sociálních sítích. Pomoc je určena nejen uživatelům, ale i jejich rodinám, přátelům a kamarádům. Všichni, kdo se potřebuje poradit, jsou vítáni. Každý člověk má svůj vlastní příběh a zaslouží si osobitý a individuální přístup. Léčba u nás není podle šablony, ale je připravená pro každého klienta na míru. Vy nakonec rozhodujete, jak bude léčba probíhat a co má být jejím cílem.

Praha 6, Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Prev-Centrum, z. ú.

Ambulantní program
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 242 498 334, 777 161 133

Ambulance určená pro děti a dospívající ve věku 10 až 18 let, konzumující legální i nelegální návykové látky, mající potíže s nadměrným používáním mobilních telefonů, PC apod. Přijímáme též klienty s problematikou sebepoškozování.

Praha 6, Ambulantní léčba

Prev-Centrum, z. ú.

Ambulantní program
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 233 355 459, 777 161 138
233 355 459 777 161 138

Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba poskytuje ambulantní individuální a skupinové poradenské, terapeutické a sociální službyosobám ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog nebo jinými formami rizikového chování, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí. V rámci tohoto programu je také poskytována rodinná terapie jako součást programu anebo jako samostatná služba. Základní služby programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba:

Ambulantní léčba a následná péče – Individuální program I.

•Ambulantní léčba a následná péče – Komplexní program II.

•Rodinná a párová terapie/ poradenství

•Návazné služby programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

Praha 8, CHMS Help - adiktologické poradenství pro uživatele chemsexu a jejich blízké

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Ambulantní program
Malého 282/3, Praha 8-Karlín, 186 00, Praha 8, 186 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 702 253 496

Chemsex je specifický případ sexualizovaného užívání návykových látek, vázaný na komunitu mužů majících sex s muži (MSM). Tento způsob užívání pervitinu a jiných látek, které odbourávají zábrany a narušují cit pro hranice, je těsně spojen s rizikem šíření sexuálně přenosných infekcí (STI), zvláště HIV, ale i HCV, syfilidy, kapavky či LGV. Odborné poradenství CHMS Help řeší tuto problematiku komplexně, cílí jak na kompulzivní sexuální chování, tak na užívání návykových látek. Kromě samotných uživatelů chemsexu se služba zaměřuje i na jejich blízké a osoby těmito riziky ohrožené.

Praha, Centrum ALKOS pro léčbu závislostí

Help for me s.r.o.

Ambulantní program
Mašatova 199/14, Praha 4, Praha 4, 140 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 725 733 699
(krizová linka) +420 725 323 834

Denní intenzivní stacionář je vhodný pro klienty, u kterých je ústavní léčba předčasná nebo jako přechod mezi ústavní léčbou a doléčováním. Tato forma léčby je ideální pro každého, kdo má motivaci a vůli svou situaci opravdu změnit a vrátit se k plnohodnotnému životu. Léčba závislosti na alkoholu či lécích je vždy náročný proces, proto přistupujeme ke každému člověku individuálně s maximálním důrazem na individualitu a soukromí.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Ambulantní program
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170, 569 478 111

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

Praha 1, Adiktologická ambulance

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 521 913 (amb. léčba)

Adiktologická ambulance poskytuje služby osobám ohroženým závislostí nebo se syndromem závislosti na alkoholových i nelegálních drogách, včetně nadužívání medikamentů. Zahrnuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a case management. 

Celorepubliková působnost

Praha 1, Adiktologická ambulance pro mladistvé

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 521 913

Adiktologická ambulance pro mladistvé poskytuje služby osobám starším 13 let​, které jsou ohroženy závislostí nebo se syndromem závislosti na alkoholových i nelegálních drogách, včetně nadužívání medikamentů. Je určená klientům se závažnějším adiktologickým problémem nikoli pouze ve fázi jednorázového užití či ohraničeného experimentu bez závažných následků (pro tyto klienty je vhodná Poradna pro rodiče Sananim z.ú.). Adiktologická ambulance pro mladistvé zahrnuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a case management.