Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (239)

Help linka

Linka pomoci
Tel.: +420 732 734 623 +420 733 788 788

Pomůžeme vám vyhodnotit vaši situaci Pracovník na lince vám pomůže vyhodnotit stav váš, nebo vašeho blízkého. Velmi často už jen to usnadní další kroky, které budete muset udělat. Navrhneme vám možnosti řešení Ve většině případu lze najít nějaké strategie, které mohou zlepšit situaci, ať již závislého nebo jeho blízkého. Pomůžeme vám v hledání pomoci Hledání adekvátní pomoci a služeb může být stresující, pomůžeme vám najít pomoc.

Praha 1, Gambling ambulance

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 774 701 070

Gambling ambulance je určena osobám od 15 let a nabízí cílové skupině komplexní ambulantní program zahrnující široké spektrum služeb, od krátkodobých intervencí až po několika měsíční ambulantní léčbu pro závislé patologické hráče. S klienty pracujeme formou individuální i skupinové terapie. Součástí je i bezplatná právní pomoc zaměřená především na dluhovou problematiku, ale i další právní aspekty spojené s hráčstvím. Nedílnou součástí programu je práce s rodinou a dalšími blízkými hráčů.

Praha 1, Gambling ambulance

SANANIM z. ú.

Hazardní hráčství
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 774 701 070

Gambling ambulance je určena osobám od 15 let a nabízí cílové skupině komplexní ambulantní program zahrnující široké spektrum služeb, od krátkodobých intervencí až po několika měsíční ambulantní léčbu pro závislé patologické hráče. S klienty pracujeme formou individuální i skupinové terapie. Součástí je i bezplatná právní pomoc zaměřená především na dluhovou problematiku, ale i další právní aspekty spojené s hráčstvím. Nedílnou součástí programu je práce s rodinou a dalšími blízkými hráčů.

Praha 1, PartyHarmReduction Progressive

Progressive, o.p.s.

Terénní práce na tanečních akcích
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 723 978 529
"Terénní práce v prostředí nočního života a zábavy"

Cílem je: - zvýšení informovanosti o tanečních drogách a dalších látkách užívaných na tomto typu akcí; - poskytování HR služeb v oblasti užívání legálních i nelegálních drog; - vytváření bezpečnějšího prostředí pro účastníky nočního života a zábavy; - navazování kontaktů s účastníky hudebních akcí a monitorování prostředí. Působnost v rámci hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Praha 12 - Kamýk, Centrum primární prevence - DROP IN, s. r. o.

DROP IN, s. r. o.

Primární prevence
Těšíkova 986/4, Praha 12, 143 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 734 158 220

Posláním je zvýšení informovanosti a získání dovedností k rozpoznání rizik nejen v oblasti užívání návykových látek, ale i u dalších sociálně patologických jevů u žáků, studentů a široké veřejnosti.

Cílová skupina: děti a mládež ZŠ od 2.-9. třídy

Praha 2, Adiktologická ambulance

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Ambulantní program
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 224 968 208

Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou,preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, pro problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi,jakými jsou gambling nebo digitální závislost. Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je individuální a párové poradenství, psychosociální a adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie. Ambulance současně působí jako výukové pracoviště pro studenty oboru adiktologie z 1. LF UK a VFN v Praze.

Praha 2, Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Ambulantní program
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 224 968 208

Samostatné pracoviště Kliniky adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK je specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Je určeno dětem a mladistvým do 18 let, kteří mají problémy s návykovými látkami či s nelátkovými závislostmi. Spolupracuje s rodiči a blízkými osobami a dalšími odbornými pracovišti a institucemi.

Praha 2, Online Adiktologická poradna

Ambulantní program
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 224 968 208

Zdravotnické zařízení 1. LF a VFN v Praze poskytuje bezplatnou diagnostiku a ambulantní léčbu poruch a obtíží spojených s užíváním návykových látek nebo závislostním chováním. Je určena osobám bez rozdílu věku, které mají problémy s návykovými látkami (alkohol, marihuana, drogy atd.) i s nelátkovými závislostmi (gambling, počítače atd.) a jejich rodinným příslušníkům.

Praha 4 - Hodkovičky, Oddělení pro léčbu závislostí

Denní psychoterapeutické sanatorium "Ondřejov" s. r. o.

Následná péče a doléčování
Klánova 62, Praha 4, 147 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 775 707 004, 221 633 620

Pro klienty, kteří úspěšně absolvují stacionář nebo pro klietny, kteří již absolvovali v jiném zařízení léčbu závislosti na alkoholu, lécích, gamblingu či na počítačích a internetu a dále pokračují v abstinenci. Doléčovací skupina probíhá každý čtvrtek od 17:00-18:30 h.

Praha 4, Centrum pomoci závislým

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Ambulantní program
Rodvinovská 3, Praha 4, 140 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 296 320 453, 724 817 629, 778 967 629

V centru léčíme závislosti - alkohol, gambling, nikotinismus. Komplexní léčbu závislostí zajišťujeme Antabusem a psychofarmaky. Klinická psycholožka provádí u pacientů individuální psychoterapii. Specializujeme se na celou "širokou" psychiatrii. Pečujeme o lidi, kteří trpí neurozami, anxietami, depresemi i psychotickými chorobami. Kromě komplexní psychiatrické péči se zabýváme prevencí, tedy předcházení vzniku choroby, ale také doléčováním, sociální pomocí, opětovnému začlenění do společnosti a další pomocí. Spolupracujeme s psychiatrickými nemocnicemi v případě, že je pro pacienta potřebná ústavní péče. Po jejím ukončení přebíráme pacienty zpět do Centra. Úzce spolupracuje také se somatickými lékaři.

Praha 4, Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče

Ostatní
Na Dlouhé mezi 19, Praha 4, 147 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 241 723 646

Zařízení zaměřené na psychosociální problémy a poruchy v chování zejména u dívek ve věku 15 – 18 let. Základní diagnosticko-terapeutický program v rezidenční (pobytové) formě a navazujících ambulantních formách je realizován v sídle organizace, jednotlivé specializované programy pak na odloučených pracovištích. Ty se věnují problematice nezletilých matek s dětmi, problematice klientek s prodlouženým pobytovým programem, další odloučené pracoviště je zaměřeno na program pro problematické uživatelky drog.

Praha 5, Adiktologická ambulance Radek Talpa

Bc. Radek Talpa adiktolog

Hazardní hráčství
U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 15000

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420777033324

Adiktologická ambulance Radek Talpa poskytuje odbornou léčbu závislostí, rizikového, škodlivého a rekreačního užívání. Léčba je pro všechny věkové kategorie a skupiny včetně menšin. Nezáleží na míře užívání, hloubce závislosti, užívané látce nebo procesu. Od alkoholu, marihuany přes drogy po léčbu gamblingu a závislosti na sociálních sítích. Pomoc je určena nejen uživatelům, ale i jejich rodinám, přátelům a kamarádům. Všichni, kdo se potřebuje poradit, jsou vítáni. Každý člověk má svůj vlastní příběh a zaslouží si osobitý a individuální přístup. Léčba u nás není podle šablony, ale je připravená pro každého klienta na míru. Vy nakonec rozhodujete, jak bude léčba probíhat a co má být jejím cílem.

Praha 5, Adiktologická ambulance Radek Talpa

Bc. Radek Talpa adiktolog

Ambulantní program
U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 15000

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420777033324

Adiktologická ambulance Radek Talpa poskytuje odbornou léčbu závislostí, rizikového, škodlivého a rekreačního užívání. Léčba je pro všechny věkové kategorie a skupiny včetně menšin. Nezáleží na míře užívání, hloubce závislosti, užívané látce nebo procesu. Od alkoholu, marihuany přes drogy po léčbu gamblingu a závislosti na sociálních sítích. Pomoc je určena nejen uživatelům, ale i jejich rodinám, přátelům a kamarádům. Všichni, kdo se potřebuje poradit, jsou vítáni. Každý člověk má svůj vlastní příběh a zaslouží si osobitý a individuální přístup. Léčba u nás není podle šablony, ale je připravená pro každého klienta na míru. Vy nakonec rozhodujete, jak bude léčba probíhat a co má být jejím cílem.

Praha 5, Adiktologická ambulance Radek Talpa

Bc. Radek Talpa adiktolog

Následná péče a doléčování
U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 15000

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420777033324

Adiktologická ambulance Radek Talpa poskytuje odbornou léčbu závislostí, rizikového, škodlivého a rekreačního užívání. Léčba je pro všechny věkové kategorie a skupiny včetně menšin. Nezáleží na míře užívání, hloubce závislosti, užívané látce nebo procesu. Od alkoholu, marihuany přes drogy po léčbu gamblingu a závislosti na sociálních sítích. Pomoc je určena nejen uživatelům, ale i jejich rodinám, přátelům a kamarádům. Všichni, kdo se potřebuje poradit, jsou vítáni. Každý člověk má svůj vlastní příběh a zaslouží si osobitý a individuální přístup. Léčba u nás není podle šablony, ale je připravená pro každého klienta na míru. Vy nakonec rozhodujete, jak bude léčba probíhat a co má být jejím cílem.

Praha 6, Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Prev-Centrum, z. ú.

Ambulantní program
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 242 498 334, 777 161 133

Ambulance určená pro děti a dospívající ve věku 10 až 18 let, konzumující legální i nelegální návykové látky, mající potíže s nadměrným používáním mobilních telefonů, PC apod. Přijímáme též klienty s problematikou sebepoškozování.

Praha 6, Ambulantní léčba

Prev-Centrum, z. ú.

Ambulantní program
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 233 355 459, 777 161 138
233 355 459 777 161 138

Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba poskytuje ambulantní individuální a skupinové poradenské, terapeutické a sociální službyosobám ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog nebo jinými formami rizikového chování, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí. V rámci tohoto programu je také poskytována rodinná terapie jako součást programu anebo jako samostatná služba. Základní služby programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba:

Ambulantní léčba a následná péče – Individuální program I.

•Ambulantní léčba a následná péče – Komplexní program II.

•Rodinná a párová terapie/ poradenství

•Návazné služby programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

Praha 6, Programy primární prevence

Prev-Centrum, z. ú.

Primární prevence
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 242 498 335, 776 619 505

Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence jsou komplexním programem specifické primární prevence rizikového chování. Služby jsou zaměřeny na poskytování takových aktivit, které nejsou v kompetenci ani možnostech školy, tzn., přesahují rámec Preventivního programu školy. Z hlediska složení (rizikovosti) cílových skupin poskytuje Prev-Centrum, z.ú., a sice všeobecnou, selektivní a indikovanou prevenci. V rámci tohoto programu jsou zajišťovány také kurzy, semináře a vzdělávání pro školní metodiky prevence, pedagogy, realizátory a lektory primární prevence.

 

Praha 8, CHMS Help - adiktologické poradenství pro uživatele chemsexu a jejich blízké

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Ambulantní program
Malého 282/3, Praha 8-Karlín, 186 00, Praha 8, 186 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 702 253 496

Chemsex je specifický případ sexualizovaného užívání návykových látek, vázaný na komunitu mužů majících sex s muži (MSM). Tento způsob užívání pervitinu a jiných látek, které odbourávají zábrany a narušují cit pro hranice, je těsně spojen s rizikem šíření sexuálně přenosných infekcí (STI), zvláště HIV, ale i HCV, syfilidy, kapavky či LGV. Odborné poradenství CHMS Help řeší tuto problematiku komplexně, cílí jak na kompulzivní sexuální chování, tak na užívání návykových látek. Kromě samotných uživatelů chemsexu se služba zaměřuje i na jejich blízké a osoby těmito riziky ohrožené.

Praha 8, Poradna a testování na HIV, HCV a syfilis

Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

Poradna HIV/AIDS
Malého 282/3 (Dům světla), Praha 8, 186 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 224 814 284, 800 800 980 (nonstop bezplatná telefonní linka AIDS pomoci)

Dům světla poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde mohou toto obtížné období překonat. Testování HIV - bezplatné a anonymní: po (16:00-19:00 h), st (09:00-12:00 h), sdělování výsledků: po (16:00 - 19:00 h)

Praha, Centrum ALKOS pro léčbu závislostí

Help for me s.r.o.

Ambulantní program
Mašatova 199/14, Praha 4, Praha 4, 140 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 725 733 699
(krizová linka) +420 725 323 834

Denní intenzivní stacionář je vhodný pro klienty, u kterých je ústavní léčba předčasná nebo jako přechod mezi ústavní léčbou a doléčováním. Tato forma léčby je ideální pro každého, kdo má motivaci a vůli svou situaci opravdu změnit a vrátit se k plnohodnotnému životu. Léčba závislosti na alkoholu či lécích je vždy náročný proces, proto přistupujeme ke každému člověku individuálně s maximálním důrazem na individualitu a soukromí.

Celorepubliková působnost

Adiquit

Internetové poradenství
Tel.: 731 890 845

Dvouměsíční interaktivní terapie pro kuřáky. Jediná mobilní aplikace na podporu odvykání založená na vědeckých poznatcích a skutečné klinické praxi. Systematická podpora virtuálního terapeuta dostupná 24/7. Reaguje na názory a potřeby uživatele. Provede procesem odvykání a pomůže s překonáním abstinenčních příznaků.

Celorepubliková působnost

Brno, Hard&Smart

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Terénní práce na tanečních akcích
Renneská třída 36, Brno, 639 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 778 752 178

Program představuje preventivní a intervenční činnost v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy. Dlouhodobě se zaměřuje na vybrané rizikové faktory, které s tímto prostředím často souvisí, jako je zejména problematika dehydratace a přehřátí, poškození sluchu, rizikového sexu, legálních a ilegálních psychoaktivních substancí či třeba bezpečnější návrat domů.

Celorepubliková působnost

F63 Špatná sázka!

Internetové poradenství

cílovou skupinou jsou problémoví hráči, blízcí a příbuzní, pomáhající profese

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Detoxifikace
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Hazardní hráčství
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Ambulantní program
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

AT ambulance
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Psychiatrická léčba
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

jižní Čechy, Neprohraj se

PREVENT 99 z.ú.

Hazardní hráčství
Novohradská 1452/1, České Budějovice, 37001

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 720 960 314

Pomáháme sázkařům a hráčům živých či technických her a jejich blízkým – nejčastěji hráčům automatů a návštěvníkům kasín, dále pak sázkařům a z velké části také jejich rodinám, okrajově i hráčům závislým na PC hrách, sociálních sítích a jejich rodinám. Poskytujeme odborné individuální a skupinové terapie – pro hráče i blízké, poradenství včetně finančního a právní pomoci.

Naším regionem jsou jižní Čechy, nejen České Budějovice, ale i vzdálené regiony jako Dačicko, nebo Prachaticko, v online poradně pak poskytujeme informace celé republice a dokážeme odkázat na nejbližší poradnu.

Celorepubliková působnost

Linka pomoci - pro hráče hazardních her a jejich blízké - centrum Naberte kurz

Společnost Podané ruce o.p.s

Hazardní hráčství
Tel.: 777 477 877

Poskytujeme pomoc a podporu hráčům, sázkařům i osobám jim blízkým. Komunikovat s námi můžete skrz telefonickou linku, individuální či skupinový chat, e-mail, Facebook messenger či Instagram chat. Jsme on-line každý všední den od 8:00-16:30 a na telefonické lince i o víkendech. Společně se zkušenými odborníky se můžete podívat na možnosti pomoci, zorientovat se ve Vaší situaci anebo si prostě jen o situaci povídat s někým, kdo vytvoří bezpečné a nesoudící prostředí. Naše služby jsou poskytované on-line, anonymně a zdarma.

Celorepubliková působnost

Naberte kurz

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Internetové poradenství
Tel.: 777 477 877

Soustředíme se na ty, kteří hrají, nebo teprve začínají, a to kteroukoli formu hazardních her. Ať už hrajete online nebo land-based, živou hru, LIVE sázky, kurzové sázky – jsme zde pro Vás a Vaše blízké. Využít můžete náš individuální nebo skupinový chat, telefonickou linku, e-mail, Facebook Messenger, Skype, Instagram chat nebo Twitter. Pro snadnější přenos našich poznatků jsme vyvinuli mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android, a může Vám pomoci získat snadný přehled o hře, a to jak času stráveném hraním, tak vložených financích.

Celorepubliková působnost

Naberte kurz

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Tel.: 777 477 877

Soustředíme se na ty, kteří hrají, nebo teprve začínají, a to kteroukoli formu hazardních her. Ať už hrajete online nebo land-based, živou hru, LIVE sázky, kurzové sázky – jsme zde pro Vás a Vaše blízké. Využít můžete náš individuální nebo skupinový chat, telefonickou linku, e-mail, Facebook Messenger, Skype, Instagram chat nebo Twitter. Pro snadnější přenos našich poznatků jsme vyvinuli mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android, a může Vám pomoci získat snadný přehled o hře, a to jak času stráveném hraním, tak vložených financích.

Celorepubliková působnost

Poradenská linka, Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5

PROGRESSIVE o. p. s.

Linka pomoci
Tel.: 605 319 926

provozní doba: Po, St, Čt, Pá: 10:00-18:00 h, Út: 13:00-18:00 h

Linka je koncipovaná jako linka prvního kontaktu pro širokou veřejnost, která hledá základní informace o problematice užívání návykových látek, případně se potýká s problémem užívání návykových látek u sebe nebo ve svém okolí.

Celorepubliková působnost

Poradna lékaře, virová-hepatitida.cz

Internetové poradenství
Tel.: 800 409 049 (bezplatná infolinka, každý všední den od 10:00-17:00 h)

Stránky jsou určeny: návštěvníkům internetu, kteří mají zájem získat více informací o virové hepatitidě typu C; pacientům, kteří touto nemocí onemocněli; osobám blízkým, kteří s partnery s hepatitidou C žijí, nebo se o ně starají; odborné veřejnosti.

Celorepubliková působnost

Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT

PREVENT 99 z. ú.

Internetové poradenství

Cílovou skupinou jsou problémoví a patologičtí hráči a sázkaři a osoby nekontrolovatelně nebo škodlivě užívající internet a počítačové hry a jejich sociální okolí – rodiče a partneři těchto osob. Skupina pro osoby, které mají problém s hazardní hrou každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 h, informace o pravidelné čtvrteční skupině na telefonu 720 960 314.

Celorepubliková působnost

Praha 1, Adiktologická ambulance

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 521 913 (amb. léčba)

Adiktologická ambulance poskytuje služby osobám ohroženým závislostí nebo se syndromem závislosti na alkoholových i nelegálních drogách, včetně nadužívání medikamentů. Zahrnuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a case management. 

Celorepubliková působnost

Praha 1, Adiktologická ambulance pro mladistvé

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 521 913

Adiktologická ambulance pro mladistvé poskytuje služby osobám starším 13 let​, které jsou ohroženy závislostí nebo se syndromem závislosti na alkoholových i nelegálních drogách, včetně nadužívání medikamentů. Je určená klientům se závažnějším adiktologickým problémem nikoli pouze ve fázi jednorázového užití či ohraničeného experimentu bez závažných následků (pro tyto klienty je vhodná Poradna pro rodiče Sananim z.ú.). Adiktologická ambulance pro mladistvé zahrnuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a case management.

Celorepubliková působnost

Praha 5, Adiktologická ambulance Radek Talpa

Bc. Radek Talpa adiktolog

Pomoc pro uživatele psychedelik
U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 15000

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420777033324

Adiktologická ambulance Radek Talpa poskytuje odbornou léčbu závislostí, rizikového, škodlivého a rekreačního užívání. Léčba je pro všechny věkové kategorie a skupiny včetně menšin. Nezáleží na míře užívání, hloubce závislosti, užívané látce nebo procesu. Od alkoholu, marihuany přes drogy po léčbu gamblingu a závislosti na sociálních sítích. Pomoc je určena nejen uživatelům, ale i jejich rodinám, přátelům a kamarádům. Všichni, kdo se potřebuje poradit, jsou vítáni. Každý člověk má svůj vlastní příběh a zaslouží si osobitý a individuální přístup. Léčba u nás není podle šablony, ale je připravená pro každého klienta na míru. Vy nakonec rozhodujete, jak bude léčba probíhat a co má být jejím cílem.

Celorepubliková působnost

PsyCare

Česká psychedelická společnost, z. s.

Terénní práce na tanečních akcích

Projekt psychedelické první pomoci – PsyCare nabízí služby v prostředí zábavy, zejména v náročných situacích způsobených užitím psychedelik.

Celorepubliková působnost

PsyCare

Česká psychedelická společnost, z. s.

Pomoc pro uživatele psychedelik

Projekt psychedelické první pomoci – PsyCare nabízí služby v prostředí zábavy, zejména v náročných situacích způsobených užitím psychedelik.


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou