Svět bez tabákového kouře je zbožné přání - národní protidrogový koordinátor podporuje princip minimalizace škod i ve strategiích na omezení kouření

, rubrika Press centrum

Tisková zpráva, 8. 3. 2022.

První vládní zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice:

Vliv kouření tabáku na celkovou zdravotní zátěž české populace je zásadní.

Praha, 8. 3. 2022 - Je potřeba zlepšit podmínky pro využívání alternativních výrobků pro užívání nikotinu, které tabák nespalují, jako další cestu k řešení tabákového problému, uvádí Jindřich Vobořil. Dosud byla převážně podporována strategie, která byla zaměřena pouze na abstinenci od kouření, což nevedlo k dostatečnému snížení počtu kuřáků. Rétorika „ Svět bez tabáku" připomíná rétoriku světa bez drog, nebo alkoholu. Zdá se však, že tyto ambiciózní cíle opakovaně selhávají. Strategie, na kterou je potřeba se zaměřit je zásadně minimalizovat rizika a dopady užívání nikotinových výrobků. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v roce 2021 poprvé připravilo obsáhlou Zprávu o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice, která je podkladem pro formulaci veřejnězdravotních opatření založených na faktech.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti zpracovalo v roce 2021 historicky první samostatnou Zprávu o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice. Dosud byla každoroční přehledová data o situaci v oblasti tabáku, nikotinu a souvisejících produktů uváděna jen ve výročních zprávách o stavu ve věcech drog.

Podle nového národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila představuje tato obsáhlá zpráva příležitost uchopit problematiku komplexně. Prevence kouření je z pohledu veřejného zdraví jedna z pěti nejzásadnějších zdravotních politik ve všech rozvinutých ekonomikách. Spolu s podporou myšlenky snižování počtu kuřáků je také potřeba začít veřejnost soustavněji informovat o možnostech méně škodlivých alternativách kouření tradičních cigaret: „Kouření tabáku je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti v Česku - nejen na rakovinu, ale i na kardiovaskulární (srdeční) nemoci a onemocnění dýchací soustavy. Kouření škodí nejen kuřákům samotným, ale i jejich blízkým vystaveným tabákovému kouři, a dokonce i zvířatům žijícím v domácnostech kuřáků", říká Vobořil.

Mezinárodní výzkumy uvádějí, že užívání alternativních tabákových a nikotinových výrobků, jako jsou zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky, je spojeno s významně nižšími veřejnozdravotními riziky než kouření tabáku, a některé z nich jsou účinné i při odvykání kouření. Mají proto být součástí účinné politiky kontroly tabáku.

Jindřich Vobořil dále uvádí: „V české politice kontroly tabáku nebyl dosud přístup minimalizace škod dostatečně využíván a propagován. Hlavním důvodem byly obavy, že akceptování alternativních výrobků povede k opětovné normalizaci kouření a oslabí strategie kontroly tabáku doporučované Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Panují také obavy, že alternativní nikotinové produkty představují vstupní bránu ke kouření pro ex-kuřáky a nekuřáky, zejména děti. Data tuto obavu ale spíše nepotvrzují. Představa světa zcela zbaveného tabákového kouře je dle všech dostupných dat spíše nereálná. Námi preferovaný přístup minimalizace škod v oblasti tabáku, podporuje alternativní, významně méně rizikové způsoby užívání, se opírá o narůstající množství výzkumů a dostupných dat v této oblasti."

Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová doplňuje: „Podle studií realizovaných v r. 2020 uvedlo denní (nebo téměř denní) kouření 17-23 % dospělých osob (21-31 % mužů a 12-14 % žen). Trendem posledních 10 let je mírný pokles výskytu kuřáctví v populaci, nicméně po očištění dat od vlivu rozdílné a měnící se věkové struktury se však ukazuje, že prevalence kouření v ČR se udržuje na stabilní úrovni a podle některých studií dokonce roste, zejména u mužů. Pozitivním trendem je dlouhodobý pokles podílu kuřáků mezi mladistvými - v r. 2019 podle studie ESPAD denně kouřilo 10 % 16letých studentů a studentek, což je třikrát méně než na konci 90. let."

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti proto připravilo na základě aktuálních dat a dlouhodobých trendů doporučení pro realizaci komplexní politiky v oblasti tabáku, nikotinu a souvisejících výrobků.

Do budoucna by politika v této oblasti měla vhodně nastavit daňové (cenové) zvýhodnění alternativních tabákových a nikotinových výrobků oproti tabákovým výrobkům určeným ke kouření, a ekonomicky tak motivovat kuřáky k přechodu na méně rizikové alternativy kouření. Dále je třeba více informovat spotřebitele o nižší rizikovosti alternativních tabákových a nikotinových výrobků v porovnání s kouřením, a do zdravotních varování u alternativních výrobků zakomponovat informaci o jejich nižší rizikovosti v porovnání s kouřením. V neposlední řadě se doporučuje zavést jednotná balení tabákových výrobků určených ke kouření, snižující atraktivitu těchto výrobků.

V úvodu zmiňovaná více než stopadesátistránková Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 přinesla mimo jiné následující zjištění:

  • Dostupnost tabákových a nikotinových výrobků je v ČR stále velmi vysoká. Je možné je prodávat v prodejnách potravin, v trafikách, na čerpacích stanicích apod. Přestože zákon zakazuje prodeje mladistvým a platí i další zákazy, subjektivně vnímaná dostupnost cigaret je stále na vysoké úrovni. Celkem 69,1 % současných kuřáků ve věku 13-15 let se nesetkalo s odmítnutím prodeje cigaret z důvodu nízkého věku; 24,6 % uvedlo, že si cigarety mohlo koupit i po jednotlivých kusech, což je zákonem zakázáno.
  • Cigarety v ČR denně kouří 17-23 % osob, tedy přibližně 2 miliony lidí. Užívání e-cigaret a zahřívaných tabákových výrobků postupně roste, nejvíce mezi osobami ve věku 15-24 let a 25-34 let.
  • Nejrozšířenějším tabákovým výrobkem užívaným v ČR jsou průmyslově vyráběné cigarety, následuje tabák určený k ručnímu balení. Ročně se spotřebuje asi 23 miliard kusů cigaret (to je asi 2 tis. cigaret na 1 obyvatele, tedy v přepočtu přibližně 100 krabiček cigaret na 1 obyvatele, včetně dětí). Kuřáci vykouří nejčastěji 15-24 cigaret denně.
  • V Česku se v posledních letech postupně zavedla opatření směřující ke snižování nadměrného a škodlivého užívání tabákových výrobků, například postupné zvyšování ceny tabákových výrobků, zákaz reklamy na ně nebo zákaz kouření ve vnitřních prostorech. Cílem zákazu prodeje cigaret s mentolovou příchutí pak bylo snížení atraktivity kouření zejména mezi dětmi a dospívajícími. Tato opatření však nevedla k radikálnímu snížení kouření v populaci, zejména u dospělých ve středním a starším věku.
  • Z tabákových výrobků stát aktuálně vybere na spotřební dani cca 60 mld. Kč ročně, z toho většinu na cigaretách a dalších tabákových výrobcích určených ke kouření. Tato částka však podle dříve provedených studií nepokrývá celkové společenské náklady související s kouřením. Odhaduje se, že v souvislosti s kouřením tabáku vznikají v ČR společenské škody ve výši 80-100 mld. Kč ročně.
  • Na nemoci způsobené kouřením ročně zemře cca 16-18 tis. osob, což je cca pětina všech úmrtí v ČR. U mužů je incidence rakoviny plic dvakrát vyšší než u žen, incidence i úmrtnost u mužů dlouhodobě klesá. U žen incidence i úmrtnost naopak mírně roste. Přibližně jen každý třetí kuřák, který v ČR navštíví lékaře, však dostane doporučení, aby kouření zanechal. Krátké intervence k odvykání kouření provádí podle posledního odhadu z r. 2020 pouze polovina lékařů, situace se dlouhodobě nelepší.
  • Léčbu závislosti na tabáku v ČR poskytuje 43 Center pro léčbu závislosti na tabáku v ambulancích nemocnic, přibližně 200 ambulantních lékařů, 300 specializovaných lékáren a některé adiktologické programy. V kontaktu se službami a v léčbě pro závislost na tabáku je ročně přibližně 1-2 tis. osob. Strukturovanou telefonickou intervenci poskytuje Národní linka pro odvykání kouření (tel: + 420 800 35 00 00).

Další informace

Celé znění Zprávy o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 (PDF) najdete na úvodní stránce webu drogy-info.cz.

Souhrn zprávy (html): www.drogy-info.cz/zprava-o-zavislostech/tabak-nikotin-2021

Všechny dosud vydané výroční zprávy, které připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, jsou dostupné pod záložkou Výroční zprávy.

Tato tisková zpráva je zveřejněna v Press centru na drogy-info.cz a rovněž na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod záložkou Pro média.

 

Kontakt pro média

Ing. Eva Franková
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - vztahy s veřejností
M +420 720 055 835
e-mail: frankova.eva@vlada.gov.cz 

 

 


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou