Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích: Síť služeb pomoci a prevence je nedostatečná

, rubrika Press centrum

Praha, 6. 3. 2023 – Informace o krajské politice v oblasti závislostí za rok 2021 dnes projednala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, které předsedal premiér Petr Fiala. Podkladem pro zprávu byly výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v jednotlivých krajích.

Většina krajů popisuje síť služeb jako těžko udržitelné a často nedostačující minimum. Dlouhodobě se potýká s nestabilním a nedostatečným financováním závislým na každoročních dotacích z několika veřejných zdrojů, což ohrožuje stabilitu sítě služeb. Problém je s dostupností služeb, především ambulantní a substituční léčby a v neposlední řadě preventivních programů.

  

Praha, 6. 3. 2023 - Informace o krajské politice v oblasti závislostí za rok 2021 dnes projednala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, které předsedal premiér Petr Fiala. Podkladem pro zprávu byly výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v jednotlivých krajích.


„Síť služeb prevence a pomoci v oblasti závislostí, založená na síti AT ambulancí, se v 90. letech 20. století rozpadla. Postupně byla nahrazena sítí služeb zejména pro uživatele nelegálních drog. Současná síť je dlouhodobě podfinancována. Některé z klíčových služeb jsou výhradně zřizovány nevládními organizacemi. Zpráva z krajů ukazuje potřebu změny financování," říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku  Jindřich Vobořil a dodává: „Nejvíce nás trápí rozpad sítě prevence a pomoci pro lidi v ohrožení závislosti na alkoholu. I když jsme si nějak zvykli, že tento problém je všude kolem nás a neřešen, tak by jeho řešení místním komunitám výrazně ulevilo a také z dlouhodobého horizontu bychom ušetřili výrazné prostředky." 

„Důležitým partnerem pro realizaci politiky v oblasti závislostí na krajské a místní úrovni jsou krajští a místní protidrogoví koordinátoři. Krajští koordinátoři jsou zřízeni ve všech krajích, nicméně většina z nich zastává tuto pozici pouze na částečný úvazek. Jako nešťastné vnímáme zrušení povinnosti zřídit pozici krajského koordinátora, kterou přinesla novela zákona o zákoně o ochraně před škodami způsobenými tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami v roce 2017," říká ředitelka Odboru protidrogové politiky Lucia Kiššová.

Zpráva přináší souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí, financování v oblasti závislostí a dostupnosti adiktologických služeb. Mezi dlouhodobé problémy v krajích patří omezené úvazky pro funkci krajských protidrogových koordinátorů, neadekvátní financování adiktologických služeb ze strany krajů a obcí a nedobudovaná síť adiktologických služeb.

  • Kraje mají povinnost provádět protidrogovou politiku, s tím souvisí funkce krajského protidrogového koordinátora a na úrovni obcí funkce místního protidrogového koordinátora. Tyto pozice jsou klíčové i pro dostupnou síť služeb pro řešení závislostních problémů v krajích. Většina krajských koordinátorů však tuto funkci vykonává pouze na částečný úvazek, pouze v 6 krajích se koordinátor mohl věnovat závislostní politice na celý úvazek. V obcích jde často pouze o formálně zřízené funkce, koordinátoři se závislostní politice obvykle věnují na minimální úvazek spolu s dalšími tématy. Dochází k nadměrné kumulaci agend a ke střídání zaměstnanců na této pozici, což komplikuje dlouhodobou systematickou práci.
  • Finanční prostředky krajů určené k financování služeb jsou až na výjimky poskytovány prostřednictvím jednoletých dotačních nebo grantových řízení, které představuje nestabilitu a administrativní zátěž pro poskytovatele služeb.
  • V roce 2021 kraje vynaložily na politiku v oblasti závislostí 364,6 mil. Kč a obce 84,6 mil. Kč. Dohromady se jednalo o částku 449,2 mil. Kč, což je o 18,3 mil. Kč více než v předchozím roce. Zapojení samospráv do financování adiktologických služeb se však liší,  v r. 2021 bylo nejvíce finančních prostředků vynaloženo v Praze (115,0 mil. Kč), v Moravskoslezském (61,7 mil. Kč) a Olomouckém kraji (38,3 mil. Kč). Největší finanční zátěž dlouhodobě představují záchytné stanice.
  • Většina krajů popisuje síť služeb jako těžko udržitelné a často nedostačující minimum. Problém je s dostupností služeb, zejména ambulantní léčby., substituční léčby a preventivních programů. Poskytovatelé služeb nejsou schopni při stávající výši financování zajistit a naplnit potřeby a poptávku v regionech a obcích. Navzdory tomu se v roce 2021 podařilo podpořit vznik nových nebo rozšíření stávajících služeb ve 3 krajích (Liberecký, Zlínský, Ústecký kraj).

  

Příloha: Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021 (Zaostřeno) - plné znění je dostupné na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (rvkpp.vlada.gov.cz) pod záložkou Výroční zprávy, publikace, metodiky a na stránkách drogy-info.cz pod záložkou Odborné publikace - Zaostřeno.

  

  

Kontakty pro média:

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku M +420 725 805 865, E-mail voboril.jindrich@vlada.gov.cz

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, hlustik.david@vlada.gov.cz,

+420 602 244 776