" />

Projekt HA-REACT (2015-2018)

, rubrika Novinky

V říjnu 2015 začal evropský projekt „Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction" (HA-REACT). Účastní se jej i Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Od 1. října 2015 spustila Evropská komise tříletý projekt pod názvem „Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction" (HA-REACT), do kterého se vedle dalších členských států EU a sousedních zemí zapojí také české Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Projekt cílí na infekční onemocnění spojená s populací drogově závislých, primárně se jedná o HIV, hepatitidu typu C (HCV) a tuberkulózu (TB). Skládá se z osmi pracovních oblastí, přičemž první tři se věnují managementu projektu: WP1 Koordinace, WP2 Diseminace a WP3 Evaluace. Dalších pět projektových oblastí se zabývá tematickými akcemi, tj. WP4 Testování a propojení s péčí, WP5 Navyšování harm reduction, WP6 Harm reduction ve věznicích, WP7 Modely integrované péče, WP8 Udržitelnost a dlouhodobé financování. NMS je aktivně zapojeno do čtyř balíků činností (WP4, WP5, WP6 a WP7).

Prvním tematickým okruhem, do kterého je NMS zapojeno se věnuje včasnému testování na infekční choroby u drogově závislých se zvláštním důrazem na populaci drogově závislých žen (WP4). Výstupem této aktivity mají být edukační a informační materiály, konkrétně manuál, e-learningový soubor informací a manuál pro genderová specifika při testování, které budou distribuovány pracovníkům nízkoprahových center.

Další tematická oblast projektu, na které bude NMS participovat, se věnuje zvyšování harm reduction se zaměřením na Litvu a Lotyšsko (WP5), jelikož tyto země byly vyhodnoceny jako prioritní. NMS se však do této aktivity bude zapojovat spíše okrajově. Čeští experti se aktivně zúčastní vzdělávacích seminářů a jedna ze studijních návštěv z obou cílových zemí se uskuteční v České republice.

Pracovní balíček věnující se harm reduction ve věznicích (WP6) je jednou z prioritních aktivit NMS v tomto projektu. Pracovní oblast věnující se harm reduction ve vězeňství zahrnuje poměrně širokou škálu činností. Konkrétně se jedná jak o mezinárodní seminář a workshop zaměřený na efektivní opiátovou substituční léčbu a harm reduction v evropských věznicích, tak během projektu vzniknou informační materiály, e-learningové materiály a informační video zacílené na vězně a/nebo vězeňský personál. Při tvorbě vzdělávacích e-learningových balíčků bude Česká republika jednou z vedoucích zemí. Další z aktivit bude organizace studijní návštěvy věznice, v níž je harm reduction úspěšně implementována. Účastníky studijní návštěvy budou politici z Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska a České republiky. Výstupy těchto aktivit mají být veřejné akce jako semináře a mítinky za účelem sdílení a získávání znalostí v oblasti harm reduction ve věznicích.

Poslední oblast projektu, do které se NMS zapojí, se zaměřuje na jednotlivé modely integrované péče HIV, HCV, TB, a na její zlepšení (WP7). Vybranými aktivitami budou zejména dva mezinárodní workshopy, na kterých budou představeny a diskutovány různé modely péče, překážky k jejich implementaci a možná řešení. Těchto workshopů by se měly zúčastnit multidisciplinární týmy odborníků. Vedle toho se uskuteční národní workshopy v Litvě, Maďarsku, Estonsku a České republice za účelem podpory přístupu integrované péče a zkvalitnění modelů péče. V neposlední řadě bude součástí aktivit online dotazník před mezinárodními a národními workshopy i po jejich uskutečnění, který se zaměří na to, zda vedly aktivity projektu k rozvoji kapacity zdravotní péče, sociální péče a odborníci občanské společnosti poskytují kvalitnější péči.

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage